Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
    Apokalupsis vd Heer
    De Heer tegemoet
    Drie komsten vd Heer
    Epiphaneia vd Heer
    Hij komt als de regen
    Hij komt als ster
    Hij komt met de wo...
    Hij komt op een w...
    Jeruzalem
    Parousia van de Heer
    Phanerosis vd Heer
    Zijn komst in de f...
    Wet vd tweede komst
    De tien maagden
    Naos of Hieron
    Het oude Jeruzalem
    Wat komt eerst?
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

HIERON en NAOS

de Tempel van God

Beschrijving: http://bijbelinfo.nl/oude_site/Leesvoer/profetie/Naos%20en%20Hieron.doc/Naos%20en%20Hieron-1.jpg

Zal de tempel in Jeruzalem herbouwd worden?

Velen onder de christenen tegenwoordig beweren dat de Antichrist zal zitten in een stenen tempel, op de tempelberg, in Jeruzalem, waar hij zichzelf zal uitroepen tot God. Zij baseren dit op de volgende tekst.

2 Thessalonissenzen 2:4 … de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Zal dit werkelijk zo gaan gebeuren, zoals zovelen lijken te geloven?

Er zijn twee woorden in het Nieuwe Testament die vertaald zijn met tempel: ‘hieron’ en ‘naos’.

Hieron’ is beperkt tot het aards voorwerp, dat gewijd was aan een godheid in het algemeen en dus, sprekend over de tempel in Jeruzalem, aan de God van Israël. In het N.T. wordt het woord dus gebruikt om het complex van tempelgebouwen mee aan te duiden.

Marcus 14:49 Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel [hieron], maar gij hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling gaan.

Handelingen 3:1 Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel [hieron] tegen het uur des gebeds, dat is het negende.

Naos’ wordt gebruikt voor de woning van God, wat niet persé een gebouw hoeft te zijn. In die gevallen dat het toch betrekking heeft op een gebouw, refereert het naar het Heilige en het Heilige der Heiligen van de tempel in Jeruzalem, in tegenstelling tot ‘hieron’ wat duidde op het gehele tempelcomplex.

‘Naos’ verwijst dus specifiek naar de verblijfplaats van God. Het gebruik in het Nieuwe Testament is dus niet beperkt tot een gebouw. De Heer zelf sprak bijvoorbeeld over de tempel (naos) van Zijn lichaam.

Zie bijvoorbeeld ook:

1Corinthiërs 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel [naos] zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Efeziërs 2:19-21 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel [naos], heilig in de Here

Terug naar de tekst

De grote vraag is nu welk grieks woord heeft Paulus gebruikt in 2 Thessalonissenzen 2:3-4?

2 Thessalonissenzen 2:3-4 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel [naos] Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Nu duidelijk is dat Paulus hier het woord ‘naos’ heeft gebruikt, kan niemand meer ontkennen wat Paulus hier in gedachten heeft: nl. de werkelijke plaats waar God woont.

Waar woont God?

De enige overblijvende vraag is nu, kan ‘naos’ in het Nieuwe Testament ooit nog refereren aan een stenen tempel? Voordat we weer allerlei redenaties loslaten, wat zegt de bijbel hierover?

Handelingen 17:24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt

De werkelijke plaats waar God sinds de Pinksterdag woont is het lichaam van Christus, de gemeente en de individuele gelovige, zoals ook uit bovenstaande teksten blijkt.

Ook al zou er een derde tempel gebouwd worden, dan zou dit een ‘hieron’ tempel worden en geen ‘naos’, want ‘naos’ is al vergeven.

Men moet zich maar eens afvragen, kan een ‘nieuwe’ stenen tempel ooit nog een woonplaats van God worden? Om te geloven dat rituele ceremonies van de wet, die volgens de tradities uitgevoerd worden, een gebouw heilig kunnen maken, moet men eerst het kruis ontkennen, want het Oude Verbond van de wet heeft plaatsgemaakt voor een beter verbond in Zijn bloed. We zien progressie in het Koninkrijk van God. Waarom zou God weer teruggaan naar een schaduwbeeld, terwijl de werkelijkheid al vervuld is in Jezus Christus.

Het idee alleen al is godslasterlijk te noemen. Het zou betekenen dat de Vader het kruis, de opstanding van Christus en Zijn verheerlijking zou loochenen alsof het nooit gebeurd is. Hij zou het moeten afschaffen, want oud en nieuw kunnen niet naast elkaar bestaan. Er kan maar één ‘naos’ tempel zijn en dit is Christus en Zijn lichaam.

De geest van de antichrist

Alleen zulke gedachten al maken me heel verdrietig. Ik kan bijna niet geloven dat er christenen zijn die hieraan willen vasthouden. God kan niet terug en Hij wil het zeker ook niet, waarom christenen dan wel?

Ik zal je het antwoord geven. Het is de geest van de antichrist die dit bewerkt.

1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

1 Johannes 4:3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

We hoeven niet te wachten op de komst van een antichrist, zegt Johannes, hij is al bezig. En wie is de antichrist? Degene die Jezus loochent.


Zie je dat er alle reden is om verdrietig te worden van de tegenwoordige eindtijdleer (het Futurisme)? Om te kunnen geloven in de bouw van een derde tempel en ook te verwachten dat hiernaar gerefereerd kan worden als ‘naos’, de woonplaats van God, moet je eerst Christus loochenen, in wie de volheid der Godheid lichamelijk woont.

De geest van de antichrist leeft in de eindtijdleer van het Futurisme. Dit is een schokkende constatering. Waarom? Omdat tegenwoordig misschien wel 90% van de christenen hierin gelooft.

Maar hoe zou het ook anders kunnen zijn? Immers Johannes heeft er duidelijk voor gewaarschuwd dat de antichrist voortkomt uit de kerk.

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.

Zoals je in bovenstaande tekst kunt lezen is er alle reden om verdrietig te zijn.

Hou niet vast aan het verkeerde, d.i. het Zionisme met in zijn kielzog het Futurisme, maar God zegt:

Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.