Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
    Apokalupsis vd Heer
    De Heer tegemoet
    Drie komsten vd Heer
    Epiphaneia vd Heer
    Hij komt als de regen
    Hij komt als ster
    Hij komt met de wo...
    Hij komt op een w...
    Jeruzalem
    Parousia van de Heer
    Phanerosis vd Heer
    Zijn komst in de f...
    Wet vd tweede komst
    De tien maagden
    Naos of Hieron
    Het oude Jeruzalem
    Wat komt eerst?
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Wat komt eerst?

De verschijning van de antichrist of de opname?

- geen van beide -

De schrijver van dit artikel is geen aanhanger van het Futurisme en gelooft niet in de zgn. opname van de gemeente of dat we moeten wachten op een charismatische wereldleider, de zgn. antichrist.

De essentie van dit artikel is dat aangetoond kan worden vanuit de eigen Futuristische bijbeluitleg, dat deze leer zichzelf tegenspreekt. Kortom de leer van de Opname zoals die onderwezen wordt door de Futuristische school is een schriftuurlijke onmogelijkheid.

Wat is de opname?

Het idee van de opname komt uit het volgende schriftgedeelte.

1 Thessalonissenzen 4:13-17 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

Wanneer komt de zgn. opname?

Onderwezen wordt dat de opname het moment is dat de gelovigen verenigd worden met hun Heer. Wanneer zal het moment van onze vereniging met Hem plaatsvinden volgens Paulus? Dit moet gehaald worden uit 2 Thessalonissenzen.

2 Thessalonissenzen 2:1-8 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak.

Hier spreekt Paulus over ‘onze vereniging met Hem’. Dit wordt uitgelegd als zijnde opname. Hij gaat verder met …

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?

Hier zegt Paulus dat deze opname in ieder geval niet zal plaatsvinden voordat de Antchrist zich geopenbaard heeft. Maar waarop wacht de Antichrist? Waarom openbaart hij zichzelf nog niet?

6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

Wanneer zal de Antichrist zich openbaren? Volgens de Futuristische eindtijdleer zal hij dat doen zo gauw hij de kans krijgt. Hij wordt nu nog weerhouden door de Heilige Geest die woont in de gelovigen. Deze blokkade wordt weggehaald bij de opname. Dán zal de wetteloze zich openbaren.

Dus wat is het nou? Zal de Antichrist, de wetteloze, de mens der wetteloosheid zich openbaren vóór of ná de opname?

Spreekt Paulus zichzelf tegen?

Kortom, in de uitleg van de Futuristen spreekt Paulus zichzelf tegen, in slechts acht achtereenvolgende bijbelverzen.

Eerst zegt hij dat de opname niet zal plaatsvinden voordat de Antichrist zich zal openbaren. Later zegt hij dat de Antichrist zich niet kan openbaren vóór de opname, want de kerk van Jezus Christus cq de Heilige Geest is een sta-in-de-weg.

Zou Paulus zo’n verdraaide denkwereld hebben of de Futuristen?

Waar loopt de redenatie spaak?

Op twee fronten. Beide meer gebaseerd op inlegkunde dan uitlegkunde. Als je deze teksten leest,

zonder voor-ingelegde kennis omtrent het Futurisme, is het allemaal best te begrijpen en ook heel logisch. Je moet er alleen niet iets van willen maken, wat er niet van te maken is.

1.

De Futuristische eindtijdleer onderwijst dat Jezus twee keer terugkomt.

Nergens in de bijbel is een tekst te vinden die zo’n splitsing van één wederkomst in twee onderdelen onderwijst of impliceert. De enige reden dat men dit toch onderwijst, is, dat men zegt dat de opname aan het begin van het boek Openbaringen plaatsvindt, terwijl de wederkomst pas wordt beschreven aan het eind van Openbaringen.

De opname wordt ook als een wederkomst van Jezus gezien en daarmee is er een probleem ontstaan. Men heeft een oplossing bedacht: twee wederkomsten. Eén keer komt Jezus voor zijn volk (de opname) en één keer komt Jezus met zijn volk.

Dit is een hele vindingrijke oplossing, maar is wel mede de veroorzaker van bovenstaande tegenstrijdigheid. Laat de theorie van de twee wederkomsten varen en het probleem lost zichzelf op.

De andere oorzaak van deze tegenstrijdigheid is:

2.

hij, die op het ogenblik nog weerhoudt’ wordt gezien als de kerk cq de Heilige Geest.

Vanaf de Reformatie was de gangbare opvatting dat hier gesproken werd over de keizer van het Romeinse Rijk. De geschiedenis leert nl. dat de bisschop van Rome pas zijn invloed als Paus kreeg toen het Romeinse Rijk en de keizer zijn invloed verloor.

De gangbare opvatting tijdens de Reformatie (en tot lang daarna) was niet anders dan dat de Paus de Wetteloze was, die zich in de tempel1 van God (het lichaam van Christus) heeft gezet om aan een ieder te laten zien dat hij een god is (Vicar of Christ = de plaatsvervanger van Christus).

Als men deze twee gegevens gewoon zou kunnen accepteren dan blijft er geen onlogica meer over in de bovenstaande teksten. Dan wordt de uitleg als vanzelfsprekend.

1 Meer over de uitleg over deze tempel, kun je lezen in het artikel ‘Naos en Hieron, de tempel van God’.