Printable version  Printable version
666
Alsem en Uitwerp...
Blij met Gods oor...
Brood en wijn
Crowned With Oil
De drie dopen
Door de woestijn ...
Evening and Morning
Feed My Sheep
Gedenk de Sabbatd...
Gedoopt in Christus
Gemeenschap
Gods stem horen
Het erdeel van Jabez
Het Woord Gods
Job ed weg tot zoo...
Latent power of th...
Licht uit schaduwen
Mozes ed weg tot ...
Uw naam worde ge...
Van oost naar west
Vrijmaking vd geest
Wetten van geeste...
Witness Lee
    Cruciale punten - w1
    Cruciale punten - w2
    Cruciale punten - w3
    Cruciale punten - w4
    Cruciale punten - w5
    Cruciale punten - w6
    Cruciale punten - w7
    Studie v. Exodus - w1
    Studie v. Exodus - w2
    Studie v. Exodus - w3
    Studie v. Exodus - w4
    Studie v. Exodus - w5
    Studie v. Exodus - w6
    Studie v. Exodus - w7
    Studie v. Exodus - w8
    Studie v. Exodus - w9
    VenE - week 1
    VenE - week 2
    VenE - week 3
    VenE - week 4
    VenE - week 5
    VenE - week 6

Vervolg van …

De cruciale punten van de hoofdzaken

van het hedendaagse weder-opbouwwerk van de Heer

WEEK 4DAG 1

Joh. 7:39 Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt.

Phil. 1:19 Want ik weet, dat dit mij tot behoudenis zal strekken door uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus;

Volgens de openbaring in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, werd de Geest van God uiteindelijk de vervolmaakte, allesomvattende, en samengestelde Geest. Alle achteloosheid, onwetendheid, misverstand, en misvatting over de Geest aan de kant van christelijke leraren werd gecorrigeerd en de waarheid over de Geest werd voltooid in het wederopbouwwerk van de Heer. (The Crucial Points of the Major Items of the Lord’s Recovery Today, pp. 16-17)

Na negen maanden in de baarmoeder van de maagd Maria, werd het kindje, die de machtige God is, (Jes. 9:6 – Isa 9:6) geboren en in een kribbe gelegd (Luk. 2:12). Daarna vereerden en aanbaden de wijzen Hem als de enige God (Mat. 2:11). Dertig jaar woonde Hij in het huis van een timmerman. Hij werkte zelf als een timmerman en werd een timmerman genoemd (Mar. 6:3). Tenslotte werd Hij gekruisigd, en was zes uur aan het kruis. Hij werd begraven en ging naar Hades, daalde zelfs neer naar de lagere delen van de aarde (Eph. 4:9). Daarna ging Hij de opstanding binnen; en in de opstanding werd Hij de laatste Adam, de levengevende Geest. Dit was in het geheel een proces. De Drie-enige God ging door een proces van vleeswording, menselijke leven, kruisiging en opstanding om de levengevende Geest te worden, als de uiteindelijke vervolmaking van de door een proces gegane Drie-enige God.

In essentie, kan onze God niet veranderen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, blijft Hij dezelfde in Zijn wezen. Maar in Zijn economie, veranderde de Drie-enige God in de zin dat Hij door een proces ging. Ten eerste, Hij die alleen God was, werd een God-mens. Toen Hij alleen God was, had Hij geen menselijkheid. Maar toen Hij veranderde door een God-mens te worden, werd menselijk aan Zijn goddelijkheid toegevoegd. Dit betekent echter niet dat God in Zijn wezen veranderde. Integendeel, Hij werd alleen veranderd in Zijn economie, in Zijn bedeling.

Hoewel God in Zijn economie is veranderd, zal hij qua economie niet meer veranderen. Hij zal echter veeleer dezelfde blijven. Dit is de reden dat Heb.13:8 zegt: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid”. Vóór ‘gisteren’ veranderde Jezus Christus economisch. Hij veranderde door een mens te worden. In opstanding veranderde Hij door de levengevende Geest te worden. Maar nu, na Zijn opstanding, blijft Jezus Christus dezelfde. In Heb. 13:8, een vers geschreven na Christus' vleeswording en opstanding, wordt het woord ‘gisteren’ geteld vanaf de dag van Zijn opstanding. Christus ‘vandaag' is vandaag de dag en Zijn ‘eeuwigheid’ omvat de komende eeuw en eeuwigheid. Daarom is het verkeerd om dit vers te gebruiken als basis voor de bewering dat de Drie-enige God economisch niet kan veranderen. Ten eerste werd Christus een mens door vleeswording, daarna werd Hij de levengevende Geest door opstanding. En nu Hij de levengevende Geest is geworden, blijft Hij voor eeuwig dezelfde. (The Conclusion of the New Testament, pp. 914-915)

Het woord voleindiging geeft aan dat een werk of proces voltooid of vervolmaakt is. Dit kan worden geïllustreerd door het koken van voedsel. Voordat het proces van het koken begint, zijn alle boodschappen rauw. Na twee uur koken, worden de boodschappen tot een feest samengesteld. Vóór Zijn vleeswording, was God 'rauw', met alleen Zijn goddelijke natuur, maar geen menselijke natuur. Door vleeswording, menselijk leven, kruisiging en hemelvaart, ging God door een proces en voleindigde. Hij is niet langer de 'rauwe' God, Hij is de voleindigde en vervolmaakte Drie-enige God met goddelijkheid, menselijkheid, menselijk leven, de allesomvattende dood, de krachtige opstanding, en de overtreffende hemelvaart. Dit zijn allemaal elementen of ingrediënten in de door een proces gegane en voleindigde Drie-enige God. (The Triune God to be Life to the Tripartite Man, p. 50 )

WEEK 4DAG 2

Luk. 24:26 Moest de Christus dit niet lijden, en zo in zijn heerlijkheid binnengaan?

Rev. 1:4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten die voor zijn troon zijn

Er zijn drie hoofdzaken en cruciale punten over de vervolmaakte Geest. Ten eerste werd de Geest van God samengesteld om de samengestelde zalfolie te worden, zoals in Exodus 30:23-25 geopenbaard wordt. Ten tweede was de Geest nog niet, vóór Jezus' verheerlijking in opstanding, dit wordt zeer benadrukt in Joh 7:39. Ten derde wordt de Geest beschouwt als de zeven Geesten van God, om als de zeven lampen vóór de troon van God te functioneren, en de zeven ogen van het Lam, zoals in het bijzonder geopenbaard wordt in Openbaring 1:4 (Rev 1:4), Openbaring 4:5 (Rev 4:5) en Openbaring 5:6 (Rev 5:6). (The Crucial Points of the Major Items of the Lord’s Recovery Today, p. 16)

Exodus 30:23-25 openbaart dat de Geest van God werd samengesteld met Christus' goddelijkheid (aangegeven door een hin olie), Christus' menselijkheid (aangegeven door de vier soorten specerijen), Christus' dood met zijn werkzaamheid (aangegeven door mirre en kaneel), Christus' opstanding met zijn kracht (aangegeven door kalmoes en kassie), en de goddelijk Drie-eenheid (aangegeven door de drie delen van vijfhonderd sikkels; het middelste deel werd opgesplitst in twee delen van tweehonderd vijftig sikkels; die de hoeveelheid van de specerijen aanduidt). De Geest van God is op deze manier de samengestelde Geest geworden als een zalfolie uit een aantal elementen, niet slechts uit olie.

Het was in Zijn opstanding dat Christus als de laatste Adam in het vlees, de levengevende Geest is geworden, door het proces van Zijn kruisiging en opstanding. Deze levengevende Geest werd later de Geest van Jezus genoemd (Hnd. 16:7 – Act 16:7), de Geest van Christus, de pneumatische Christus (Rom. 8:9) werd de Geest van Jezus Christus (Phil. 1:19) en de Geest van het leven (Rom. 8:2). In Openbaring 1:4 (Rev 1:4), Openbaring 4:5 (Rev 4:5) en Openbaring 5:6 (Rev 5:6), werd de Geest van God uiteindelijk de zeven Geesten, dat is, de zevenvoudig versterkte Geest, om met de degradatie (achteruitgang) van de Gemeente in haar donkere eeuwen af te rekenen. Na te zijn samengesteld, getransfigureerd en versterkt, werd de Geest van God 'de Geest' als de door een proces gegane en voleindigde Geest van God en zelfs als de voleindiging van de door een proces gegane en voleindigde Drie-enige God (Ope. 22:17a – Rev 22:17a).

Wij moeten allemaal aan het volgende onze uiterste aandacht besteden zodat we dit punt vatten, want de voleindigde Geest is één van de cruciale punten van de hoofdzaken in het wederopbouwwerk van de Heer. De voleindigde Geest, de Geest van God, de Heilige Geest, samengesteld met Christus' goddelijkheid, menselijkheid, (Zijn) dood met zijn werkzaamheid en (Zijn) opstanding met zijn kracht, om de levengevende en inwonende Geest te worden, is de werkelijkheid, de totstandkoming van de vleesgeworden, gekruisigde en opgestane Christus en de ultieme voleindiging van de door een proces gegane en voleindigde Drie-enige God. Alle bovenstaande punten die de Heer ons in de afgelopen deccennia heeft laten zien, zijn grote en cruciale zaken vandaag de dag in de wederopbouw van de Heer. (The Crucial Points of the Major Items of the Lord’s Recovery Today, pp. 17-18).

De Geest van God was er vanaf het begin (Gen. 1:1-2), maar op het moment dat de Heer dit woord sprak in Joh 7:37-39, was de Geest er nog niet als de Geest van Christus (Rom. 8:9), de Geest van Jezus Christus (Phil.1:19), want de Heer was nog niet verheerlijkt. Jezus werd verheerlijkt toen Hij opstond (Luk.24:26). Na de opstanding van Jezus, werd de Geest van God, de Geest van de vleesgeworden, gekruisigde en opgestane Jezus Christus, die in de discipelen geademd werd door Christus op de avond van de dag waarop Hij opstond (Joh.20:22). (Joh. 7:39, voetnoot 1, RcV)

In opstanding, werd de Heer de levengevende Geest (1Cor. 15:45). De laatste Adam, die Christus in het vlees was, werd de levengevende Geest in opstanding. Sindsdien heeft de Geest van Jezus Christus zowel de goddelijke als de menselijke elementen, inclusief de werkelijkheid van de vleeswording, de kruisiging en de opstanding van Christus. (Life-Study of John, pp. 219-220)

WEEK 4 DAG 3

Joh. 20:22 En toen Hij dit had gezegd, blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.

1Cor. 15:45 …de laatste Adam (werd) tot een levendmakende geest.

Heb 10:29 vertelt ons dat de Geest, de Geest van genade is. De Geest van genade betekent eenvoudig dat de Drie-enige God in de Zoon als de Geest ons genot wordt. De Geest is het uitreiken van de Drie-enige God naar ons toe. De Zoon kon niet in ons komen, totdat Hij de Geest werd. Hij was onder de discipelen, maar Hij moest door dood en opstanding heen om de levengevende Geest te worden (Joh. 14:16-20, 1Cor. 15:45). Daarna kon Hij Zichzelf als de Heilige Adem in Zijn discipelen ademen voor hun genot (Joh. 20:22). (God’s New Testament Economy, p. 187)

De Geest in Joh 20:22 was de Geest die in Joh 7:39 werd verwacht en in Joh 14:16-17; Joh 14:26; Joh 15:26; en Joh 16:7-8; Joh 16:13 werd beloofd. Vandaar, was het ademen van de Heer als de Heilige Geest tot in de discipelen de vervulling van Zijn belofte van de Heilige Geest als de Trooster. Deze vervulling is anders dan de vervulling in Handelingen 2:1-4 (Act 2:1-4), die de vervulling was van de belofte van de Vader in Luk 24:49 (Joh.14:17, voetnoot 1 RcV). In Handelingen 2 kwam de Geest als een geweldige, voortgedreven wind als kracht op de discipelen voor hun werk (Hnd. 1:8 – Act 1:8). In Joh 20:22 werd de Geest als adem tot in de discipelen als leven geademd voor hun leven. Door de Geest tot in de discipelen te ademen, deelde De Heer Zichzelf uit tot in hen als leven en als alles. Daarom kon alles wat Hij in Johannes 14-16 had gesproken vervuld worden.

De tarwekorrel die in de aarde valt, om te steven en opgroeit uit de grond; verandert in een andere vorm, een vorm die nieuw en levend is. De dood en de opstanding van de Heer heeft Hem dus van het vlees naar de Geest getransfigureerd. Als de laatste Adam in het vlees, door het proces van dood en opstanding is Hij de levengevende Geest geworden (1Cor. 15:45). De Geest is dus Zijn verwezenlijking, Zijn werkelijkheid omdat Hij de belichaming van de Vader is. Het is als de Geest, dat Hij tot in de discipelen geademd werd. Het is als de Geest, dat Hij tot in Zijn gelovigen ontvangen werd en uit hun binnenste vloeit als stromen van levend water (Joh. 7:38-39). Hij kwam door zijn dood en opstanding terug naar Zijn discipelen als de Geest, ging in hen binnen als hun Trooster en begon in hen te wonen (Joh 14:16-17).

De Heer was het Woord, en het Woord is de eeuwige God (Joh 1:1). Voor de volvoering van Gods eeuwige voornemen, nam Hij twee stappen. Ten eerste nam Hij de stap van vleeswording om een mens in het vlees te worden (Joh 1:14), om het Lam van God te zijn om verlossing te volbrengen voor de mens (Joh 1:29), om God aan de mens te verklaren (Joh 1:18), en om de Vader aan Zijn gelovigen te openbaren (Joh 14:9-11). Ten tweede nam Hij de stap van dood en opstanding om tot in de Geest getransfigureerd te worden opdat Hij Zichzelf tot in Zijn gelovigen kon uitdelen als hun leven en hun alles; en opdat Hij vele zonen van God voort kon brengen, Zijn vele broeders, voor de opbouw van Zijn Lichaam, de Gemeente, de woonplaats van God, om de Drie-enige God uit te drukken tot in eeuwigheid. Dus was Hij oorspronkelijk het eeuwige Woord; daarna werd Hij door Zijn vleeswording vlees om Gods verlossing te volbrengen, en door Zijn dood en opstanding werd Hij de Geest om alles te zijn en alles te doen voor de voltooiing van Gods opbouw (Joh.20:22, voetnoot 1 RcV).

De Geest werd geademd tot in de gelovigen door de Zoon in opstanding. “Blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest” (Joh.20:22). De Heilige Geest hier is in feite de opgestane Christus Zelf, omdat deze Geest Zijn adem is. De Heilige Geest is zodoende de adem van de Zoon. Het Griekse woord voor Geest in dit vers is pneuma, een woord dat voor adem, geest en wind gebruikt wordt. Daarom kan dit vers uitgelegd worden als 'Ontvangt de Heilige Adem'. Op de dag van Zijn opstanding, ademde de Heer Jezus Zichzelf tot in Zijn discipelen als de heilige adem. De essentiële, invullende Geest is onze adem voor onze ademhaling (The Spirit, p. 70).

WEEK 4 DAG 4

2Cor. 3:6 …die ons ook bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

2Cor. 3:17 De Heer nu is de Geest; waar nu de Geest van de Heer is, is vrijheid.

Op een dag werd Christus, de ene God vlees, geboren uit een maagd. Na drieëndertig jaar op de aarde te hebben geleefd, werd Hij aan het kruis gekruisigd om ons te verlossen door onze zonden weg te nemen. Aan het kruis, vernietigde de Heer Jezus ook Zijn vijand, de duivel. Daarna werd Hij in de graftombe begraven en ging Hij Hades binnen. Nadat Hij in de regio van de dood was rondgegaan, kwam Hij voort in opstanding. Volgens Handelingen 2:24 (Act 2:24), beoefende Hades zijn kracht om Hem vast te houden, maar het was niet mogelijk. Als hét opstandingleven, kon Hij niet door de dood vastgehouden worden. Toen Hij de opstanding binnenging, werd Zijn fysieke lichaam getransformeerd in een heerlijk geestelijk lichaam. Het is een feit dat Christus in opstanding nog steeds een lichaam heeft. Niettemin openbaart de Bijbel dat in opstanding, Hij de levengevende Geest is geworden: “De laatste Adam is een levengevende Geest geworden” (1Cor. 15:45). Deze Geest is nu onze adem. (Life-study of Philippians, p. 300)

2 Korintiërs 3:6 (2Cor 3:6) zegt: “de letter doodt, maar de Geest geeft (het) leven”. Volgens ‘de Nieuwe Vertaling van Darby’ zijn de verzen 7 t/m 16 tussen haakjes gezet. Dit geeft aan dat Darby vers 17 als het direct vervolg van vers 6 heeft beschouwt . Vers 17 verklaart: “De Heer nu is de Geest”. De Heer is de Geest die leven geeft en deze Geest is onze adem.

Nadat de Heer in opstanding binnenging, kwam Hij naar Zijn discipelen. Volgens Joh 20:22, “blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest”. Het Griekse woord voor ‘Geest’, pneuma, betekent ook ‘adem’. Dit geeft aan dat de Heer Jezus de discipelen vertelde om de heilige adem te ontvangen. Het Evangelie naar Johannes begint met het Woord en gaat door met het spreken over het Lam en de wijnstok. Tenslotte zien we in Joh 20:22 dat Degene die het Woord, God, het Lam en de wijnstok is, ook de adem voor ons is om te ontvangen. Aan de ene kant, ademde Hij uit; aan de andere kant, ademden de discipelen in.

We moeten de adem niet gaan analyseren, maar de adem ontvangen door het binnenin ons te ademen. Helaas weten vele christenen vandaag de dag alleen hoe ze moeten redeneren en overwegen; maar ze hebben geen enkele ervaring van het inademen van de heilige adem. A.B. Simpson was degene die de ervaring van de inademing van Christus kende. De eerste regels van één van zijn liederen is: 'O Heer, blaas Uw Geest nu op mij, Leer mij U te ademen' (Ned. Lied 12) (Hymns 255).

In het Evangelie naar Johannes hebben we een verslag van het goddelijke proces. Het Woord dat God was, werd vlees. Uiteindelijk, na door kruisiging en opstanding heen te zijn gegaan, werd Hij de heilige adem voor ons om in te ademen. (Life-study of Philippians, pp. 300, 296-297)

Het is niet alleen moeilijk om een christen te zijn: het is onmogelijk. Alleen de door een proces gegane en voleindigde Drie-enige God die in ons woont als de allesomvattende Geest kan een christen zijn. Datgene wat het Nieuwe Testament van ons vereist is te hoog. De vereiste heiligheid is bijvoorbeeld iets wat we niet kunnen opbrengen. Wij prijzen de Heer dat wij niet degenen zijn die de vereisten van het Nieuwe Testament moeten vervullen, maar het is de Geest in ons die ze vervult. In plaats van dingen te doen in onszelf, moeten we eenvoudig Zijn leven en Zijn werken (in ons) genieten. Alleen de Geest kan een christen zijn en alleen de Geest kan een overwinnaar zijn. Onthoud, de Geest is onze God, onze Vader, onze Heer, onze Verlosser, onze Redder, onze Herder en ons leven en onze levensvoorziening. De Geest is alles voor ons om het christenleven te leiden. Het christenleven is in het geheel de door een proces gegane en voleindigde Drie-enige God als de allesomvattende Geest. In deze Geest hebben we de Vader, de Zoon en de Geest. In deze Geest, zijn wij in de Vader, de Zoon en de Geest (Mat. 28:19). Wat voor soort God hebben we vandaag de dag? Onze God is de door een proces gegane en voleindigde Drie-enige God, die de voleindigde, allesomvattende Geest als alles voor onze christenleven is.

WEEK 4DAG 5

Exo. 30: 23-25 Gij nu, neem u zeer fijne specerijen: vijfhonderd sikkels vanzelf gevloeide mirre, en half zoveel: tweehonderd en vijftig sikkels, welriekende kaneel, en tweehonderd en vijftig sikkels welriekende kalmoes, en vijfhonderd sikkels kassie, naar de heilige sikkel, en een hin olijfolie. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt;…

De Drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Geest is zelfbestaand, altijd bestaand en bestaat samen met de drie van de Goddelijke Drie-eenheid, die in elkaar wonen. Joh 14:10-11 geeft aan dat de Vader wordt belichaamd in de Zoon en de Zoon is de belichaming van de Vader, en een goddelijk en mystiek bereik vormen, dat het bereik van de Drie-enige God is. Daarom is de Drie-enige God zelf een goddelijk en mystiek bereik.

Het goddelijke en mystieke bereik dat we binnen kunnen gaan is eigenlijk niet alleen het goddelijke en mystieke bereik van de Drie-enige God, maar het goddelijke en mystieke bereik van de voleindigde Geest en de pneumatische Christus (The Divine and Mystical Realm, p. 36).

Wie is de voleindigde Geest? De voleindigde Geest is de samengestelde Geest gesymboliseerd door de zalfolie: een samenstelling van een hin olijfolie met vier soorten specerijen en hun werkzaamheid (Exo.30:23-25). Voordat de Geest was voleindigd, was Hij de Geest van God, de Geest van Jehova en de Heilige Geest. Hij heeft deelgenomen aan Gods schepping als alleen de Geest van God (Gen. 1:2).

Hoewel de Geest al de Geest van God, de Geest van Jehova en de Heilige Geest was; was de Geest die leven geeft 'nog niet' in Johannes 7 omdat de Heer Jezus nog niet door de dood was gegaan voor de zonde van de mens en de opstanding nog niet binnen was gegaan. Integendeel, tijdens Johannes 7 was Hij nog in het vlees en kon niet binnenin mensen gaan om hun leven te zijn. Maar in opstanding werd Christus de levengevende Geest en nu kan Hij binnenin de gelovigen komen om leven in hen uit te delen.

In opstanding werd de Geest van God vermengd met de menselijkheid van Christus met Zijn dood en zijn werkzaamheid en met Zijn opstanding en zijn kracht. Het resultaat van deze vermenging is de samengestelde, voleindigde Geest.

De Geest is voleindigd en Christus is de levengevende Geest geworden, de pneumatische Christus. Daarom kunnen wij nu over het goddelijke en mystieke bereik van deze voleindigde Geest en over deze pneumatische Christus spreken. Wat een wonderbaar bereik is dit!

Wij hebben erop gewezen dat de drie van de Goddelijke Drie-eenheid zelfbestaand, altijd bestaand en samen bestaan, en daarom zijn de Vader, de Zoon en de Geest een goddelijk en mystiek bereik. Met de Drie-enige God Zelf als het mystieke bereik zijn er geen 'complicaties', maar in het goddelijke en mystieke bereik van de voleindigde Geest en de pneumatische Christus zijn er een aantal ‘complicaties’, die allemaal zegeningen voor ons zijn.

God wilde dat we in Hem zijn. Als Hij slechts de Drie-enige God zonder de menselijkheid, de dood en de opstanding van Christus was, en we in Hem binnen konden gaan, zouden we de Vader, de Zoon en de Geest vinden, maar niets van menselijkheid, dood en opstanding. Wanneer we echter in het goddelijke en mystieke bereik van de voleindigde Geest en de pneumatische Christus binnengaan, hebben we niet alleen goddelijkheid, maar ook de menselijkheid van Christus, de dood van Christus met zijn werkzaamheid, en de opstanding van Christus met zijn afwerende kracht. Alles is hier binnen dit wonderbare bereik. Mijn bereik is de ingewikkelde en verwikkelende Drie-enige God. Ik ben hier met de Vader, met de Zoon die gekruisigd en opgestaan is en met de voleindigde Geest. Omdat ik in zo’n Drie-enige God ben, daarom heb ik alles wat ik nodig heb. Als ik kruisiging nodig heb, word ik in dit bereik gewaar dat ik al gekruisigd ben. Als ik opstanding nodig heb, ben in dit bereik al opgestaan. Prijs de Heer voor zo’n goddelijk en mystiek bereik! (The Divine and Mystical Realm, pp. 36,38,40).

WEEK 4DAG 6

Gal. 3:14 …opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Joh. 17:23 Ik in hen en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkent dat U Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad.

In het evangelie hebben we niet alleen de zegen van vergeving, wassing en reiniging ontvangen; we hebben bovendien de grootste zegen, de Drie-enige God: de Vader, de Zoon en de Geest als de door een proces gegane, allesomvattende levengevende Geest die in ons woont, op een heel subjectieve manier voor onze genot ontvangen. O, wat een zegen dat we zo’n Allesomvattende als onze dagelijkse deel kunnen genieten! (Gal. 3:14, voetnoot 2 RcV)

Dit is de hemelse bediening van de opgestane en overtreffende Christus. In Zijn overtreffen bedient Hij de gehele heiliging van de Geest aan ons. Aan de ene kant is het de Geest die de heiliging in ons werkt. Aan de andere kant is het Christus die de heiliging aan ons bedient.

We hebben een onbeperkte, hemelse Christus die ons in de hemelen en in onze geest bedient. Door de rijke voorziening van Zijn hemelse bediening wordt ons werk onze rust en ons genot (The Issue of the Dispensing of the Processed Trinity and the Transmitting of the Transcending Christ, pp. 45-46).

We regeren in leven, in de geestelijke, praktische en ervaringsgerichte eenheid. De Geest van God vandaag de dag, de allesomvattende Geest van de Drie-enige God, woont in onze wedergeboren menselijke geest en werkt in onze geest. Deze twee geesten zijn één; ze wonen samen, werken samen, en bestaan samen als één vermengde geest (Crystallization-study of the Complete Salvation of God in Romans, p. 29).

Het koninkrijk van God is de regering van God. Deze goddelijke regering is een bereik, niet alleen van de goddelijke heerschappij, maar ook van de goddelijke soort, waarin alle goddelijke dingen zijn.

God werd vlees om in de menselijke soort binnen te kunnen gaan en de mens wordt God in Zijn leven en natuur, maar niet in Zijn goddelijke Godheid, om in Zijn goddelijke soort binnen te kunnen gaan. In Johannes 3 verwijst het koninkrijk van God meer naar de soort van God dan naar de regering van God (Crystallization-study of the Gospel of John, p.123).

De goddelijke gemeenschap is de werkelijkheid van een leven in het Lichaam van Christus. In Openbaring 22:20 (Rev 22:20) zei de Heer Jezus: “Ik kom spoedig”, maar er is al bijna twee duizend jaar voorbij en de Heer is nog steeds niet teruggekomen. De reden is dat de gelovigen individualistisch, onafhankelijk en eigenzinnig zijn en zij zaaien tweedracht. De gelovigen lijken op paarden zonder teugels. Tegenwoordig lijkt niets hen te kunnen beheersen. Feitelijk moet de goddelijke gemeenschap de gelovigen beheersen.

Datgene dat ons moet beheersen is de goddelijke gemeenschap. Door beperkt te worden in deze gemeenschap wordt het Lichaam van Christus in eenheid bewaard, en het werk van de bediening gaat verder. Wanneer we buiten gemeenschap zijn, is alles ‘dood’ (afgelopen). Hetgeen dat alles ‘levend’ maakt is gemeenschap. Als we gemeenschap leren hebben, zullen we veel voordelen ontvangen, vooral in het werk van de Heer. (The Triune God to be Life to the Tripartite Man, pp. 145-146).

De Zoon is in de gelovigen en de Vader is in de Zoon, opdat de gelovigen tot één vervolmaakt kunnen worden. Onze eenheid moet hetzelfde zijn als de eenheid tussen de drie van de Drie-enige God. Feitelijk is de eenheid van de gelovigen de eenheid van de Drie-enige God. Het is in de Drie-enige God dat we tot één vervolmaakt kunnen worden. De echte eenheid is zodoende in de Drie-enige God.

Deze eenheid, de echte eenheid, is de vermenging van de gelovigen met de Drie-enige God. Om zo’n eenheid te kunnen hebben, moeten de gelovigen in de Drie-enige God als een goddelijk en mystiek bereik zijn. Hier is de Vader in de Zoon, de Zoon is in de gelovigen, en de gelovigen zijn in de Zoon die in de Vader is. Dit betekent dat de gelovigen één zijn met de Drie-enige God in het goddelijke en mystieke bereik van de pneumatische Christus en de voleindigde Geest (The Divine and Mystical Realm, p. 47).