Doorbrekend licht

Hoofdstuk 10 - Diepere Verklaringen

Terwijl we wegliepen rende een jongeman uit het Stadhuis die ons nariep: “Wacht alstublieft, ik moet jullie een vraag stellen!”

We stopten en draaiden ons om terwijl hij ons inhaalde. “Wat u daarbinnen vertelde,” zei hij opgewonden, “was geweldig en levensveranderend.” Ik wil hier meer van weten. Ik ben maar één van de velen die hadden gezworen om de Schepper te gehoorzamen, en dat is inderdaad het verlangen van mijn hart. Maar mijn vraag is deze: Heeft mijn verlangen Hem niet behaagd? Zijn mijn pogingen om Hem te volgen verspilde moeite geweest?”

“Je verlangen is goed en welgevallig voor de Schepper,” antwoordde ik, “maar het zal je nooit tot volmaaktheid brengen, omdat jij – zoals wij allen – verwekt zijn door natuurlijk zaad van Aardmens. We werden allemaal ter dood veroordeeld door onze voorvader, en onze sterfelijkheid is de oorzaak van ons falen. Wanneer de natuurlijke mens besluit om het goede te doen, is zijn vermogen daartoe beperkt. Want er staat geschreven dat de dood tot alle mensen is doorgegaan, waarop zij zondigden.141 Je kunt geen gerechtigheid verwerven door vastberaden te zijn, ongeacht al je oprechte bedoelingen.”

“Dus,” vroeg hij opnieuw, “had ik niet zo'n beslissing moeten nemen?”

“Jongeman,” antwoordde ik, “je hebt er goed aan gedaan om die beslissing te nemen, want als niemand dat deed zou er anarchie heersen. Geen enkele vorm van wetshandhaving zou dan voldoende zijn om het leven op aarde enigszins aangenaam te maken. Mijn punt is dat onze beslissingen om goed te doen positief zijn. Mensen die dat doen, kunnen naar de menselijke standaard gerekend, zelfs een hoge graad van rechtvaardigheid bereiken. Maar zelfs dan schieten alle mensen nog tekort aan de glorie van de Schepper. Er is een beter plan.”

Hij overdacht mijn woorden terwijl ik even pauzeerde voordat ik verderging. “De Schepper heeft een hogere standaard dan de meeste mensen zich realiseren. Maar Hij heeft een plan bedacht om ons volledig naar Zijn beeld te vormen. Onze beloften laten ons variërende niveaus van goedheid bereiken, maar alleen de belofte van de Schepper kan ons tot perfectie brengen. Bovendien, als het plan voor de schepping bepaald werd door de beloften van mensen, zouden er maar enkelen zijn die hun doel heel dicht kunnen benaderen. Maar omdat het succes van het plan berust op de beloften van de Schepper, zal Hij erin slagen om de hele mensheid te redden. Dit plan zal de hele mensheid weer met de Schepper verzoenen.” 142

Joshua had er iets aan toe te voegen, en zei: “Het plan van de Schepper is niet om de afstammelingen van Aardmens volmaakt te maken, maar om opnieuw te beginnen met nieuwe schepsels, die verwekt zijn door de Schepper Zelf. Dat wat verwekt is door mensen ligt onder de vloek van Aardmens; dat wat verwekt is door de Schepper ligt niet onder de vloek, maar is gezegend.”

Tegen die tijd hadden zich ongeveer een dozijn mannen bij ons aangesloten die geïnteresseerd waren om meer te leren. Dus verhief ik enigszins mijn stem, zodat ze mij ook konden horen. “Heb je vandaag het zaad van Elyon in je oor ontvangen?”, vroeg ik de jongeman.

“Jazeker, dat heb ik,” antwoordde hij.

“De Schepper verwekt kinderen door hun oren,” legde ik uit, “want er is een oor in het midden van elk hart. Door het horen van Zijn woord ontstaat er waar geloof. Geloof is ontvankelijk voor het zaad van Elyon, waardoor het zaad een nieuwe schepping binnenin je verwekt. Je bent nu als het ware in verwachting en je moet jezelf zien als een moeder van de Schepper's zoon. Zoals met alle kinderen heeft deze zoon twee ouders: de Schepper en jij. Hierdoor is de Schepper in staat om vlees te worden, terwijl jij in staat bent om geest te worden.”

“Ik heb nog nooit zulke dingen gehoord,” zei de jongeman met een geschokte, maar ook verraste blik in zijn ogen. “Waarom heeft geen enkele wijze man van de Gemeenteraad mij verteld over deze dingen?”

“Dat is omdat zij het verschil niet kenden tussen de twee verbonden,” onderbrak Joshua hen. “Deze waarheid staat geschreven in hun eigen boeken, maar het is al lang geleden vergeten. Onze sterfelijke zielen kunnen de dingen van de geest niet bevatten,143 en toen men ophield om geleid te worden door de Geest van de Schepper, keerden zij langzamerhand terug naar het eerste verbond, terwijl zij dachten dat ze nog onder het nieuwe verbond waren.”

“Dit is radicaal,” zei de jongeman.

“Ja dat is het,” antwoordde Joshua. “Het is een radicale boodschap dat de natuurlijke mens niet in staat is om dat, wat de Schepper voor hem in petto heeft, te bereiken. Er werd geleerd dat de natuurlijke mens veranderd kan worden naar het beeld van de Schepper, door hulp te krijgen van de Geest van de Schepper. Er werd geleerd dat wanneer de kinderen van Aardmens gehoorzaamheid beloven, ze goddelijke assistentie zullen krijgen, totdat ze hersteld zijn naar Zijn beeld. Maar dat is niet zo.”

“Nee,” onderbrak ik, “want de natuurlijke mens is al ter dood veroordeeld, en de ziel die zondigt moet sterven.144 Er is een nieuwe weg, die in de afgelopen eeuwen verborgen was, maar die nu weer duidelijk wordt gemaakt. De Schepper moet een nieuwe schepping binnenin je verwekken, en dan ben je bij machte om die nieuwe schepping te claimen als je ware 'zelf'. Dat staat geschreven in de wet, hoewel maar enkelen het begrepen hebben.”

“Wat zegt de wet dan?”, vroeg hij belangstellend. De anderen die zich verzameld hadden om naar het gesprek te luisteren hielden zich aandachtig stil.

Ik antwoordde, “de erfenis, samen met iemands familiaire identiteit, gaat via de lijn van de vader.145 Om die reden neemt een vrouw, wanneer zij een man trouwt, de naam van haar man aan en treedt toe tot zijn familie. Biologisch gezien is zij van haar oorspronkelijke familie, maar wettig gezien heeft ze haar identiteit veranderd in die van haar man. Dat is een wettelijke kwestie, geen biologische.”

Ze knikten allemaal instemmend met hun hoofd.

“Zo is het ook met jullie, want jullie zijn deel geworden van het gezelschap dat bekend staat als de vrouw van de Schepper. Toen het zaad van Elyon jullie zwanger heeft gemaakt door jullie oren, werden jullie de moeder van dit nieuwe schepsel. Hij heeft Zijn naam op jullie voorhoofd geschreven. Jullie namen Zijn familienaam aan, en wettig gezien worden jullie nu niet langer geïdentificeerd met de familie van Aardmens. Hoewel jullie natuurlijke, sterfelijke lichaam, altijd een biologische afstammeling zal zijn van Aardmens, herkent de wet jullie nu als deel van de familie van de Schepper. Jullie hebben een nieuwe naam!” 146

“De dood wordt doorgegeven door het mannelijke zaad, beginnend bij Aardmens zelf,” legde ik uit. “Op dezelfde manier wordt het Leven doorgegeven door het geestelijke zaad van Elyon. En de vrouw, hoewel zij biologische gezien sterfelijk is, is toch in staat om een onsterfelijk kind te dragen, omdat ze gehuwd is met de Schepper, en daarom bij Zijn naam geroepen wordt.

“Dat is geweldig!” zei de jongeman, en de anderen die meeluisterden knikten vol verbazing naar elkaar. “We wisten allemaal van deze wetten af, want ze zijn vanaf het begin bij ons gebruikt in de natuurlijke wereld. Maar er werd ons nooit geleerd dat de wet geestelijk is.” 147

“Nou, dat is de openbaring die wij ontvangen hebben,” zei ik nederig. “Deze nieuwe schepping die nu in jullie leeft, draagt het leven van zijn Vader, de onsterfelijke Schepper. De dood van Aardmens is niet aan hem doorgegeven door deze voorziening in de wet. Nu moeten jullie leren om te wandelen op een nieuwe weg.148 De eerste stap is het onderkennen dat deze nieuwe schepping je 'ware ik' is. Hij is wat jullie aan het worden zijn. Hij is jullie nieuwe generatie, maar hij is ook 'JIJZELF'. Geloof erin en ken je nieuwe identiteit, begin erin te leven en te bewegen. Wees dit nieuwe schepsel en heb je bestaan daarin.”

“Maar hoe werkt dit dan?” vroeg de jongeman. “Hoe kan ik dit doen? Ik heb dat nooit eerder gedaan, en ik ken niemand anders die me kan laten zien wat ik moet doen.”

Toen sprak Joseph voor de eerste keer. “Volg de innerlijke stem van deze nieuwe mens. Weiger de uiterlijke mens elke autoriteit of invloed in jouw leven. De uiterlijke mens heeft zich altijd beziggehouden met de kennis van goed en kwaad, om zijn gedrag te reguleren en om zijn natuurlijke zelfzuchtige verlangen te ontkennen, ter wille van de orde in de samenleving. Maar de innerlijke mens doet van nature goed, vanwege het leven dat in hem is. Wanneer je de innerlijke mens volgt, dan zal je erin slagen om alles te doen wat de uiterlijke mens heeft geprobeerd – en daarin faalde – vanwege zijn inherente sterfelijkheid. De innerlijke mens slaagt daarin, terwijl de uiterlijke mens slechts gedeeltelijk succes kan behalen, voor zijn uiteindelijke mislukking.”

Hij vervolgde, “Het zal tijd kosten om te leren wat het onderscheid is tussen deze twee stemmen, die allebei strijden om jouw aandacht. In de praktijk hebben we allemaal de neiging om steeds terug te keren naar de oude identiteit van Aardmens, die we kenden vanaf onze geboorte, omdat we eraan gewend zijn. Maar wanneer je de wetten over identiteit kent zul je in staat zijn om je er meer bewust van te worden. En na een tijd zul je de twee stemmen gemakkelijker kunnen herkennen.”

“Kunnen we hen herkennen door wat ze zeggen?” vroeg hij.

“Ja, dat kan,” zei Joseph. “De natuurlijke mens zegt je om de goddelijke wet te overtreden, want het vlees dient de wet van de zonde.149 En zonde is overtreding van de wet.150 De geestelijke mens binnenin je, dient de wet van de Schepper van nature, en daarom zal die je nooit leiden om de wet te verachten, of om deze op enige manier te overtreden. Deze twee mensen zijn met elkaar in oorlog.151 Wanneer je de wetten van de Schepper leert, zul je in staat zijn om de twee stemmen te onderscheiden door wat ze je zeggen om te doen.”

“Dat is een goed advies” zei de jongeman, en de anderen knikten instemmend. “We moeten hier later nog eens verder over praten, maar dit is voldoende om ons op het juiste pad te brengen. Heel veel dank voor het delen van de openbaring die de Schepper jullie gegeven heeft!”

“We hebben morgen nog één ontmoeting,” zei Joseph. “Ik heb veel te delen over de openbaring die mij gegeven is. Ik hoop dat jullie kunnen komen om nog meer waarheden te horen.”

Ze knikten allen instemmend, en gaven te kennen dat zij niet van plan waren om de kans te missen om nieuwe en grotere waarheden te leren dan die ze in het verleden hadden gekend.

Voetnoten

141 - Romeinen 5:12 (Rom 5:12).

142 - Kolossenzen 1:16-20 (Col 1:16-20), [2 Korinthiërs 5:20 (2Cor 5:20)*]

[Noot van de vertaler bij Kolossenzen 1:16-20: Verschillende vertalingen verbuigen de tekst een beetje waardoor het lijkt alsof God dit alleen maar wil, in plaats van doet. De NBV heeft bijvoorbeeld het woordje “wil” aan de tekst toegevoegd. Dit woordje staat er niet, en is daarom een interpretatie van de vertalers].

[*Noot van de vertaler bij 2 Korinthiërs 5:20: Er wordt pas vrede gesloten tussen twee partijen wanneer de verzoening wederzijds is. God heeft de wereld door Christus al met Zich verzoend, maar nu moet de wereld zich nog laten verzoenen met God, de vijandschap jegens Hem opgeven, en terugkeren naar Hem. Daarom is de boodschap voor de wereld: laat u met God verzoenen, want Hij is u goedgezind, en rekent u de overtredingen niet toe].

143 - 1 Korinthiërs 2:14 (1Cor 2:14).

144 - Ezechiël 18:20 (Eze 18:20).

145 - Numeri 36:3 (Num 36:3).

146 - Jesaja 65:15 (Isa 65:15).

147 - Romeinen 7:14 (Rom 7:14).

148 - Romeinen 8:4, 5 (Rom 8:4, 5).

149 - Romeinen 7:25 (Rom 7:25).

150 - 1 Johannes 3:4 (1Joh 3:4).

151 - Romeinen 7:23 (Rom 7:23).