Printable version  Printable version
- Aliens en UFO's
- Doorbrekend licht
- Foldermateriaal
- Schema's/afbeel...
    (On)gelovigen, ov...
    Geest, ziel, lichaam
    Gods rust ingaan
    Hebreeuws denken
    Oude en Nieuwe m...
Bijbels geld
Hoe de Feestdagen ...
NT van Ivan Panin
Over de vrouw ...
Reiniging van Je ...
Scheiden/her... (1)
Scheiden/her...(2)

Schema’s en afbeeldingen

   

1234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567

     
     

Geloof, wet, de twee verbonden en het
ingaan tot Gods rust

Een schematische voorstelling hoe de wet en de twee verbonden zich verhouden tot het groeien in geloof en het ingaan tot Gods rust.

     
     

Geest, ziel en lichaam

Een schematisch overzicht van hoe geest, ziel en lichaam zich verhouden tot de twee bomen in de hof, het vlees, de Geest, de nieuwe en de oude mens, Adam en Christus.

     
     

De Oude en
de Nieuwe Mens

De Oude Mens is gekruisigd, de Nieuwe Mens leeft. Hoe verhouden deze zich tot de zonde, de ongelovige, de vleselijke en geestelijke mens. Dat is wat dit schema een weergave van is.

     
     

Ongelovigen, gelovigen
en de overwinnaars

Een overzicht van de drie verschillende groepen mensen (ongelovigen, gelovigen en de overwinnaars), hun drie wegen en hun drie bestemmingen in Gods plan.

     
     

Hebreeuws denken

Hebreeuws denken is circulair denken. Alles komt altijd terug waar het begonnen is...

Jesaja 55:10-11 (Isa 55:10-11)zo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

Deze afbeelding beeldt als voorbeeld Rom 8:29-30 uit – Gods weg met de mens van ‘ Tevoren bestemd’ tot ‘ Verheerlijking’ .