Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem

Mozes

Wat is de betekenis van zijn naam? De prinses "noemde hem Mozes (moshe), want, zei ze: ik heb hem uit het water getrokken" (Exo 2:10).

Het woord moshe betekent uitgetrokkene (uit het water). Dit kunnen we tweeledig opvatten.

Allereerst werd hijzelf uit het water van Egypte getrokken. Hij zou uit "zielse wateren" worden opgetrokken tot de rivier van water des levens, tot het levengevende Woord van de Geest Gods (vgl. Joh 7:37-39, Ope 22:1). Mozes zou door God uit vleselijk denken worden opgetrokken naar de hemelse gewesten. Hij zou vernieuwd worden.

Hierin lijkt Mozes op ons en verschilt hij van de Heer Jezus. Net als wij was Mozes van beneden. Hij moest worden opgetrokken. Ook wij moeten uit de "wateren van beneden" worden geleid. Jezus niet. Hij kwam van boven om anderen uit te leiden en tot Zich te trekken (Joh 10:3, Joh 12:32). Dat doet Hij eerst in de Zijnen, die Zijn stem kennen. Zij worden dan als "mannelijk" wezen "weggevoerd naar God en Zijn troon" (Ope 12:5b).

Mozes, de uitgetrokkene. Hij zou ook, omdat hij zelf was uitgetrokken, Israël doen uittrekken uit Egypte, ondanks grote tegenstand van farao. Maar eerst moest God hem daarvoor klaarmaken.

Uit: verborgenmanna.nl