Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456

Bethanië

Huis van vijgen” = huis van genezing. Zie voor meer ingformatie: ‘vijgen’ en Lazarus’.

1.

Bethanië was het dorp van Maria, Martha en Lazarus. Waarop wijst het "huis" van "Martha", "Maria" en "Lazarus"? (Joh.11:5). Op de ware, niet door mensen gemaakte gemeente. Dáár schenkt Hij genezing! In dit "huis" zitten talrijke "gasten", die eigenlijk niet bij het huis horen. Ze zijn gekomen om Jezus' woorden te horen en te genieten van wat "Martha's" hun voorschotelen. Ze zijn alleen gekomen met egocentrische motieven: om te ontvangen! In dit "huis" zijn ook de "Martha's", die "door het vele bedienen helemaal in beslag worden genomen" en die "zich bezorgd en druk maken over van alles en nog wat" (Luc.10:40-41). Dáár zijn ook de "Maria's", die samen met Martha de "maaltijden" hebben voorbereid, maar die zodra Jezus het "huis" inkomt, gaan zitten. Niet zitten, zoals de vele gasten dat doen, maar ze gaan zitten om naar Hem te luisteren, om Hem te dienen (vgl. Ez.44:15-16). Ze kiezen "het beste deel, dat nooit meer kan worden ontnomen" (Luc.10:42).

2.

Ook, in Bethanië zalfde Maria Jezus’ lichaam vlak voor Zijn sterven met mire. Mirre (= mara = bitter) duidt op lijden. Zij zalfde niet alleen Zijn hoofd, maar ook de voeten (Marc.14:3). De mirre had een waarde van driehonderd schellingen (Joh.12:3-5). Driehonderd!

Volkomen verlossing door lijden heen. Dat gold van "Hoofd tot voeten", voor alle uitverkoren zonen Gods, voor alle 144.000 (=6x8x10x
300) "losgekochten van de aarde" (Rom.8:19, Op.14:2-5).