Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Donder

Donder in de bijbel staat voor ‘gezag, kracht, autoriteit.

We lezen, dat Mozes tot God sprak en dat "God hem antwoordde in de donder" (Exo 9:19). Gods woord is levend en krachtig, vol gezag en autoriteit (Heb 4:12). "Hij dondert met de stem van Zijn majesteit" (Job 37:4). Toen de Heer Jezus sprak over Zijn dood en bad: "Vader, verheerlijk Uw naam!", toen kwam er een stem uit de hemel die zei: Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem nogmaals verheerlijken". De mensen die dat hoorden dachten, dat er een donderslag geweest was (Joh 12:28-29).

In Openbaring zag Johannes een troon in de hemel. "En die erop zat, was als een diamant en een sardius" (Ope 4:3). "En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit" (Ope 4:5). En ook op andere plaatsen lezen we van "stemmen en donderslagen" (Ope 8:5, 10:3, 11:19, 16:18). Het is onvoorstelbaar, dat ook de stem van de 144.000 eerstelingen zal gaan klinken "als de stem van zware donder". Hun woord zal, net als dat van hun Heer, zijn met goddelijk en koninklijk gezag (vgl.Luc 4:32).

 

uit: www.verborgenmanna.nl