Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Gods plan

Eens zal "elk oog Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken" (Op.1:7). Jezus zal allen tot Zich trekken (Joh.12:32). God redt iedereen. Maar eerst vergadert Hij Zich op aarde "144.000" mensenzonen voor Zijn naam (Hand.15:14). Zij bestijgen als eerstelingen de berg Sion (Ob.21, Jac.1:18). Zij ontvangen het volle erfdeel: innerlijke heerlijkheid, geestelijke volwassenheid (Joh.11:40, Ef.1:11, 4:13-15, Rom.8:15). Zij worden gemaakt tot koningen en priesters, die gericht kunnen gaan oefenen over alles wat vleselijk is en ziels (Op.5:10, Ob.21). En wat is richten? Recht zetten! Zij oordelen met een waarachtig oordeel. En wat is oordelen? Corrigeren! Op het openbaar worden van die zonen Gods wacht de ganse schepping dan ook met smart (Rom.8:19). Zij zijn namelijk een belangrijke schakel in Gods verlossingsplan.

Wat is dat plan eigenlijk? Er staat, dat alle dingen uit, en door, en tot Hem zullen zijn (Rom.11:36, Joh.1:1-5, Col.1:15-18a). Het doel van het plan is: ieder tot Hem te laten komen om Hem ongedwongen te loven (Rom.14:11). Hij wil, dat alles uit Hem, door Hem en tot Hem zal zijn.

Het is als met zaaien en oogsten. Ieder moet worden gezaaid om tot opstanding te kunnen komen. Ieder zou in Adam sterven om in Christus levend gemaakt te worden (1Cor.15:22). Alle middelen voor dit plan lagen reeds vóór de grondlegging (letterlijk: terneerwerping) van de aarde klaar. Allereerst satan, door wie zaad in de grond zou vallen (Jes.45:7). Maar ook het Lam , dat sedert de grondlegging van de wereld geslacht is. Door Hem zou het zaad kunnen ontkiemen en opkomen(Op.13:8b). En ook de de zonen Gods die Hij zou uitzenden in Zijn oogst, Luc.10:2).

Iedereen wordt dus levend gemaakt, maar niet allemaal tegelijk. Er staat: ieder in zijn eigen volgorde. Eerst stond de Heer Jezus Christus Zelf op vanuit de "doden", waartussen Hij leefde. Die opstanding kennen ook zij, die Hem volgen, waar Hij ook heengaat (1Cor.15:22-23). Zij zijn de uitverkorenen, de mannelijken, de overwinnaars, de sterren in Zijn hand, de gevers.

Daarna de ontvangers. Eerst wordt het aan de bruidsgemeente gegeven zich met blinkend fijn linnen te kleden (Op.19:8). Zij straalt dan de heerlijkheid Gods uit (Op.21:11). Bij dat licht zullen op hun beurt "de volken wandelen" (Op.21:24). Tenslotte wordt de hele schepping "bevrijd tot de vrijheid van de heerlijkheid van Gods kinderen" (Rom.8:19-21). Van ieder worden alle zonden weggedaan (1Tim.4:10,1Joh.2:2). Alle heerschappij en alle macht en kracht is dan onttroond (1Cor.15:23-25). Alles wordt nieuw gemaakt (Op.21:5). Dan draagt Jezus alles over aan de Vader (1Cor.15:24). Alles is dan tot Hem geschapen (Col.1:17). Alles zal Hem loven (Rom.14:11). God is dan alles in allen (1Cor.15:28).

God alles in allen! De schepping voltooid! Vervuld is dan: "Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet meer gedacht worden" (Jes.65:17). Halleluja!