Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Kassie

Kassia was een ingrediënt van de zalfolie, die gebruikt werd om de priesters te zalven.

Exo 30:23-25 Gij nu, neem u zeer fijne specerijen: … gevloeide mirre, … welriekende kaneel, … welriekende kalmoes, … kassie, … olijfolie. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken ...

Kassie werd net als kaneel gemaakt van de schors van een struik en betekenis ervan is ‘verschrompeld’. Het komt van het zelfde woord als ‘neergebogen’, wanneer het refereert naar de dienstknecht van Abraham die zich neerbuigt voor de Heer in nederigheid van hart (Gen. 24:26).

Het is ook het woord dat gebruikt wordt voor ‘neerbuigen’, waar David zich vernederde in ontzag voor Saul (1 Sam. 24:8).

Het vlees kan een wetticistische , bespottende vorm van nederigheid aannemen, maar wij spreken hier over een ware ontzaghebbende vrees en aanbidding dat onderdeel is van de zalfolie van Gods zalfbereiders.

Het lichtzinnige gelach en blijdschap in vele van onze plaatsen van ‘aanbidding’ heeft niets van doen met de heilige zalfolie. Blijdschap, vreugde en vermaak heeft bijna de kassie uit Gods huis verdreven. Al de proffesionele muzikale entertainment van vandaag de dag heeft niets van doen met ware zalving.

Ware zalving is primair een toestand waarin je verkeert en niet zozeer een handeling die je uitvoert tijdens een godsdienstoefening. Jezus spreekt over ‘ware aanbidders’ en niet slechts over een handeling van aanbidding. Alleen wanneer je een aanbidder wordt kun je werkelijk “de Vader aanbidden in Geest en waarheid” (Jn. 4:23). Laten we ons toeleggen om Christus te bedienen, zodat mensen aanbidders kunnen worden, in plaats van godsdienstige aanbidding te stimuleren.

Wist u dat de eerste aanhaling van het woord ‘aanbidding’ in de bijbel, in de context van het van offer van Izaäk op het altaar van Moria, is? Dat is eenvoudig het ware aanbidden: Je alles aan God geven in totale overgave. In lofprijs geef je Hem eer en glorie en dankzegging; maar in aanbidding is er een element van ‘neerbuigen’ voor Hem in totale overgave aan Zijn heerschappij. En zo, na het verheffen van de Heer in lied, lofprijs en dankzegging, gaat de Psalmist verder en roept uit voor aanbidding …

“Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker” (Ps. 95:6).

Ware aanbidding leidt tot volledige toewijding aan Zijn wil. Ware aanbidding maakt het hart zacht, zodat we Zijn stem mogen horen en plaatst ons in cadans met God.

Heer, we bidden U, vermeng ons met de kassie van Uw goedgunstige bemoeienissen, zodat we de volheid van Uw zalfolie mogen kennen.