Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Verloren gaan

Bij verloren gaan moeten wij niet denken aan de traditionele uitleg daarvan, aan een eeuwigdurende verdoemenis in de hel. Er gaat geen mens verloren voor de eeuwigheid later. Geroepen gelovigen kunnen verloren gaan voor zoonschap, nu.

Wie tot erkentenis van de waarheid is gekomen en opzettelijk zijn doel blijft missen (=zondigen), is een verloren zoon. Hij verkwist alleen maar, wat hij van de Vader heeft ontvangen en leeft "ver van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn sterkte" (2Thes.1:8-10). Hij wandelt naar het vlees, op de brede weg. Hij mijdt de smalle weg, waarop je dagelijks je kruis moet opnemen, om jezelf te verloochenen en het vlees te kruisigen (Luc.9:23). Daardoor blijven zijn (godsdienstige) werken vleselijk, verstandelijk, uiterlijk, ziels, zonder waarachtig geestelijk leven. Hij kan dan ook niet groeien tot geestelijke volwassenheid en gelijkvormigheid aan het verheerlijkte lichaam van Christus (Fil.3:18-21). Hij blijft in alles ziels, aardsgezind, aardsgericht. Hij blijft een vleselijk, aards christendom dienen. Hij beleeft niets van burger te zijn van een rijk in de hemelen (Fil.3:20-21). Kortom: hij is een verloren zoon.

Er blijft geen offer over voor wie van uitverkiezing wéét en er niets mee doet (Heb.10:26). Dan is hij voor zoonschap, geestelijke volwassenheid, lichtende ster, eersteling, koningschap, priesterschap, enz., enz., verloren. Als hij opzettelijk blijft zondigen en al zijn bezit als een verloren zoon blijft verkwisten in een vreemd land (=Babel), kan er alleen maar gebrek, verlies en oordeel volgen, om hem tot inkeer te brengen (vgl.Luc.15:14-17, Heb.10:26-27).

Er rest hem alleen het laatste onvrijwillige oordeel (Joh.5:29, Luc.15:14-16). Dat is het enige dat zijn oude mens met al zijn aardsgerichte, zielse en dode werken dan nog kan verteren (Heb.10:26-27).

In dat oordeel komt hij tot inkeer , omdat duidelijk wordt, dat maar weinig, of misschien wel helemaal géén van zijn werken in God blijken te zijn verricht (Luc.15:17-20, Op.3:21). Hij wordt wel gered, maar als door vuur heen. Hij zal God wel zien, want Hij is een liefhebbende Vader die op de uitkijk staat, net als in de gelijkenis van de verloren zoon. Maar als Deze hem ziet terugkomen, is hij leeg en naakt (Luc.15:22-23, 2Cor.5:3).