Amalek en Agag

Bij de uittocht werd de Farao van Egypte verslagen. Hij is een beeld van de oude mens.

Israël had een slavenmentaliteit toen het uit Egypte bevrijd was. Geen wonder na een periode van 210 jaar van onderdrukking. Na drie dagen kwamen ze bij Mara, waar het water bitter was. Toen morde het volk en God leerde hen de les van het kruis: Door de dood van het kruis wordt al het bittere zoet! De enige weg ten leven! De smalle weg om je bestemming te bereiken.

Daarna bracht de Heer hen naar Elim, de plaats van 12 bronnen en zeventig palmbomen. Hier laat de Heer hen hun bestemming zien - zij zijn de twaalf stammen van Israël, de waterbronnen waar doorheen Hij de zeventig volkeren van de aarde wil drenken. Israël was bedoeld om een zegen te zijn voor de volkeren van de aarde (zie Gods belofte aan Abraham).

DE ZONEN VAN SEM (5 STAMVADERS EN 26 VOLKEN)

DE ZONEN VAN CHAM (4 STAMVADERS EN 30 VOLKEN)

DE ZONEN VAN JAFET (7 STAMVADERS EN 14 VOLKEN)

De 70 volken.pdf

Na Elim komt weer een woestijn en nu mort het volk niet alleen, ze willen terug naar Egypte (Exo 16:3). Hier zien we de ware aard naar boven komen, de slavenmentaliteit. Hoewel Israël bevrijd was uit Egypte, was Egypte nog niet uit Israël. Hier geeft God hen het manna, het hemelse brood, waarvan Jezus later aangaf dat Hij dit is.

En dan, wanneer we na het kruis het leven gevonden hebben, komt het vlees in opstand. Het vlees heeft door dat het zijn heerschappij verliest.

Een slaaf zal echter niet vechten daarom stuurde God Amalek. Veertig dagen na de uittocht uit Egypte werd Israël aangevallen door Amalek. Amalek is een beeld van de uitdrukking van de oude mens in het vlees en werd door Jozua verslagen dankzij bemiddeling van Mozes op de berg. Tien dagen later legerde het volk zich bij de berg Sinaï om daar de wet te ontvangen.

Zoals Mozes Israël uit het fysieke slavenhuis bevrijdde, heeft Christus ons door Zijn dood en opstanding (ons Paaslam) bevrijd uit het slavenhuis van het Oude Verbond. Ook deze Farao was verslagen, maar de uitdrukking ervan nog niet, nl. de tempel en alles waar deze voor stond. De gelovige Joden werden bevrijd van onder de wet naar de genade. Toch bleven velen van hen in Jeruzalem trouw naar de tempel gaan. Veel van deze gelovig geworden Joden bleven leven volgens de voorschriften van de wet.

Maar ook deze Amalek werd veertig jaar later verslagen. Veertig jaar na de doop van Jezus door Johannes de Doper, in 70 n.C. werd Jeruzalem en de tempel door de Romeinen verwoest. Veertig jaar na de opstanding van Jezus, in het jaar 73 n.C. werd de Joodse opstand definitief verslagen bij Massada. Maar dit was niet het einde van deze Amalek, want …

"De Here heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht…"

Veertig dagen na de opstanding voer Jezus op naar de hemel. Hij is als de Mozes op de berg die van daar uit voor ons bemiddelt om ons vlees te verslaan. Dit gebeurt door Jozua, wat betekent 'JHWH is mijn redder'. D.w.z. door geloof in Jezus, onze Jozua, wordt ons vlees verslagen dankzij de hemelse positie van Jezus, Zijn autoriteit, Zijn troonsbestijging en kroning.

De Here zwoer een strijd te hebben tegen Amelek van geslacht tot geslacht. Meer dan 400 jaar leefde Israël zonder koning. Toen Israël eenmaal een koning had, gaf God de opdracht aan deze koning (Saul) om Amalek uit te roeien. Maar Saul spaarde Agag, de koning van Amalek en het vee en diskwalificeerde zich daarmee als koning.

Zo heeft de kerk na de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag een tijd lang zonder koning geleefd, onder Christus alleen. Tot de Roomse kerk, na de val van het Romeinse Rijk, zich opwierp als koning van de gelovigen. De kleine hoorn van Daniël. Van dit koningschap is het koningschap van Saul het schaduwbeeld in het O.T.

Zoals Saul wel streed tegen Amalek, maar Agag spaarde, zo heeft ook de kerk onder de Pinksterzalving, de koning van het vlees gespaard. In plaats van de heidense religies 'uit te roeien' heeft het zich ermee vermengt.

Zo kan het ook in ons persoonlijke leven misgaan, wanneer we wel de strijd aanbinden met ons vlees, maar Agag, het beeld van ons Zelf, sparen. Het eten van Christus vlees en drinken van Zijn bloed is het uitroeien van Zelf. Niet meer leven vanuit de natuurlijke kracht van onze eigen ziel, maar vanuit de geest. Niet als een Saul onze ziel op de troon laten zitten, maar als een David de geest laten regeren.

Van Amalek wordt gezegd dat ze de rijkdommen van Israël wilden stelen.

Dr. Stephen Jones - "Amalek was the son of Eliphaz, the son of Esau-Edom (Genesis 36:16). Hence, the prophecies concerning Edom apply also to Amalek. Eliphaz, whose name means “my god is fine gold,” shows how the love of money rules these people. It also provides us with Amalek’s motive in attacking Israel as they came out of Egypt. The Amalekites wanted to steal the wealth that Israel brought with them out of Egypt (Exodus 12:35)."

Saul rekende niet af met Amalek, omdat hij zelf ook een Amalek mentaliteit had. De Katholieke Kerk rekende niet af met Amalek, omdat het zelf een Amalek-mentaliteit heeft. De zucht naar macht en geld heeft deze kerk corrupt gemaakt. En zoals het ging met Saul zo is het gegaan met deze kerk. Agag werd gespaard, waardoor Saul en de Katholieke Kerk gediskwalificeerd werden van het koningschap ten gunste van David.

Zijn we een Saul of een David?