De plaats waar Jezus gekruisigd werd

Heb 13:11-14 Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. 12 Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. 13 Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. 14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

‘Buiten de legerplaats’

Jezus moest 'buiten het kamp' gekruisigd worden om de wet op de rode vaars te kunnen vervullen. De as van deze koe moest buiten het kamp verbrand worden (Lev. 16:27).

Onder 'buiten het kamp' werd in de tijd van Jezus verstaan een afstand van 2000 cubits buiten de muren van Jeruzalem. Hierdoor valt de plaats die in onderstaand plaatje als Golgotha aangemerkt wordt af als plaats van de kruisiging. Deze ligt binnen 'in het kamp'.

De afstand van 2000 cubits (= 1000 yards = 914,4 meter) was wel precies de afstand tot aan de top van de Olijfberg recht tegenover, in oostelijke richting, de tempel.

Volgens Joh 19:17 werd Jezus gekruisigd op de Schedelplaats (Grieks 'kranion', wat betekent 'top van de schedel'), wat evengoed kan duiden op de top van Olijfberg.

Vergelijk ook Davids vlucht uit de stad Jeruzalem ten tijde van Absaloms opstand naar precies dezelfde plek, waar hij Jahweh een offer bracht.

2Sa 15:30-32 David nu besteeg de helling van de Olijfberg ... 32 Toen David op de top [Hebr. 'Rosh'] was aangekomen …

Het Hebreeuwse woord 'Rosh' betekent 'hoofd' (Rosh Hashana is bv. het 'hoofd’ van het jaar, de eerste dag van het burgelijk nieuwe jaar, gemarkeerd door het Feest der Bazuinen). Op weg naar deze plek hoorde David van het verraad van Achitofel, zoals Jezus op deze plek gekruisigd werd, na het verraad van Judas.

Ezechiëls visioen

Ezechiël had dit al zien gebeuren in een visioen. Hij zag hoe de heerlijkheid van God zich verwijderde uit de tempel en even later uit de stad, naar de Olijfberg.

Eze 11:22-23 Toen verhieven de cherubs hun vleugels met de raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israels boven over hen was; 23 de heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden der stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt.

Het Nieuwe Testament heeft de betekenis hiervan duidelijk gemaakt. God had een nieuwe tempel bestemd voor Zijn heerlijkheid. Een tempel die afgebroken zou worden en in drie dagen weer hersteld werd in glorie van de opstanding. De heerlijkheid van God rustte op Jezus, die bekleed was met Gods gerechtigheid. Deze zaken wijzen op de Olijfberg als de plaats van Jezus’ kruisiging, alwaar Hij ook ten hemel voer.