Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
    Apokalupsis vd Heer
    De Heer tegemoet
    Drie komsten vd Heer
    Epiphaneia vd Heer
    Hij komt als de regen
    Hij komt als ster
    Hij komt met de wo...
    Hij komt op een w...
    Jeruzalem
    Parousia van de Heer
    Phanerosis vd Heer
    Zijn komst in de f...
    Wet vd tweede komst
    De tien maagden
    Naos of Hieron
    Het oude Jeruzalem
    Wat komt eerst?
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

De komst van de Heer

123456789012345678

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901

123456789012345678

De drie komsten
van de Heer

Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende komsten van Christus in de bijbel.

De eerste komst van Christus, op de berg Sinaï, vestigt het patroon.

De tweede komst van Christus in Zijn bediening, dood, opstanding, hemelvaart en uitstorting van de Geest is een eerste vervulling hiervan.

Deze beide leggen vervolgens het patroon voor de zgn. wederkomst van Christus. Wat niets anders is dan onthulling van Christus in de Zijnen en Zijn vereniging met hen.

     
     

De apokalupsis van

de Heer

Het Grieks heeft verschillende woorden met betrekking tot de komst van de Heer.

Parousia, Apokalupsis, Epiphaneia, Phaneroo, Erchomai, Heko. Deze studie gaat over de apokalupsis van Jezus Christus.

Apokalupsis komt van het werkwoord apokalupto, dat ontsluieren betekent. Het duidt op zichtbaar worden van wat eerst bedekt was. "Wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring (ontsluiering) van Jezus Christus".

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

De Heer tegemoet

Deze bijbelstudie over 1 Thessalonicensen 4:14-17 is een vervolg op de brochure "Zijn komst in de feesten". Bedoeld werden daar de feesttijden van de Heer uit Leviticus 23. Wij zagen daarin de komst van de Heer over Zijn volk in het pascha, Zijn komst in Zijn eerstelingen met pinksteren en Zijn komst in Zijn gehele volk in het loofhuttenfeest. Paulus had, toen hij 1 Thessalonicensen 4 schreef, duidelijk deze feesttijden in gedachten en het is zeer verhelderend dit moeilijke bijbelgedeelte tegen die achtergrond te lezen.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Epiphaneia van

de Heer

Het Grieks heeft verschillende woorden met betrekking tot de komst van de Heer.

Parousia, Apokalupsis, Epiphaneia, Phaneroo, Erchomai, Heko. Deze studie gaat over de epiphaneia van Jezus Christus.

Epiphaneia is afgeleid van een werkwoord met de volgende betekenissen: schijnen, verschijnen, aan het licht brengen. Epiphaneia wordt b.v. gebruikt, als er een ster (die er steeds was) in de donkerte van de nacht verschijnt. Het woord wordt dan ook gebruikt met betrekking tot de heerlijkheid en de majesteit van de Heer, die er wel altijd was en die op een gegeven moment zichtbaar wordt.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Hij komt als de regen

In de bijbel wordt elke geestelijke realiteit belicht als een kostbare diamant met veel facetten. Ook de komst van de Heer wordt ons getoond vanuit verschillende invalshoeken: hij komt als een groot licht, met de wolken, op een wit paard, als bruidegom, als een dief, enz.

Nu zullen we Zijn komst als de regen bespreken.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Hij komt als ster

In deze bijbelstudie gaat het ons vooral ook weer om de komst van Jezus als levendmakende geest. Zo is Hij nu, en zo wil Hij allereerst in ieders hart komen.

Hij is de helder stralende morgenster. En Hij is de zon der gerechtigheid. Zijn "aanzien is als de zon schijnt in haar kracht". Hij zegt: "Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben".

Hij wil dus ons licht zijn. Wie Hem zoekt, zal Zijn ster zien.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Hij komt met de wolken

Eén van de rabbijnse benamingen voor de komende Messias was de Wolkenman. Daniël had namelijk in een visioen gezien, dat Hij eruit zag als een man die kwam met de wolken van de hemel. Jezus zei tegen Zijn discipelen dat Hij dat was.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Hij komt met een
wit paard

In het boek Openbaring, in hoofdstuk 19 vers 11-16, vinden we een machtig visioen over de komst van Christus. We lezen: "En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard …”

Zijn positie in dit visioen is vol betekenis …

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Parousia van de Heer

Het Grieks verschillende woorden met betrekking tot de komst van de Heer.

Parousia, Apokalupsis, Epiphaneia, Phaneroo, Erchomai, Heko. Deze studie gaat over de parousia van Jezus Christus.

Parousia komt in het nieuwe testament 24 keer voor. Het is afgeleid van het werkwoord paremi, dat aanwezig zijn betekent. Parousia betekent dan ook aanwezigheid. "Heb geduld, broeders, tot de komst van de Heer”.

Parousia duidt niet op iemands aankomst, maar op het gekomen zijn, op aanwezigheid.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Phanerosis van de Heer

Het Grieks verschillende woorden met betrekking tot de komst van de Heer.

Parousia, Apokalupsis, Epiphaneia, Phaneroo, Erchomai, Heko. Deze studie gaat over de phaneroo van Jezus Christus.

Phaneroo betekent duidelijk maken, duidelijk merkbaar worden. "Als Hij zal geopenbaard zijn, zullen wij Hem gelijk wezen".

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Zijn komst in de feesten

De feesten van de Heer worden uitvoerig besproken in Leviticus en Deuteronomium. Zij zijn schitterende typen van Gods plan met Zijn volk: van uitgang (uit "Egypte") tot ingang (in "Kanaän").

Lees meer over de feesten en de weg tot zoonschap.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

De wetten van de tweede komst

Toen Jezus na Zijn opstanding samen met twee discipelen naar Emmaüs wandelde, legde Hij Zijn dood en opstanding uit – en Hij begon bij Mozes.

Het feest van Pascha profeteerde over het eerste werk van Jezus aan het kruis. Het beweegoffer profeteerde van Zijn opstanding en het tonen van Zichzelf in de hemelse Tempel.

Het Wekenfeest (Pinksteren) profeteerde van de komst van de Geest in Handelingen 2.

De herfstfeestdagen profeteren van de tweede komst van Christus en de gebeurtenissen die hierbij gepaard gaan.

De festiviteiten die onder Mozes gegeven zijn, verklaren het doel en (tot op zekere hoogte) de timing van de tweede komst. Dit boek legt de beelden en schaduwen van de wet en de profeten uit, voordat het deze zaken in verband brengt met de Nieuwtestamentische leer over de tweede komst van Christus.

Op deze manier openbaart de schrijver, dr. Stephen E. Jones, inzichten die waarschijnlijk nooit door andere schrijvers zijn gezien en daarnaast komt hij bij heel andere conclusies uit dan die andere Bijbelleraren tot nu toe hebben aangedragen.  De wonderlijke inzichten die op elke pagina verpakt zijn zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat dit het meest belangrijke boek is dat ooit geschreven is over de tweede komst van Christus.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

De tien maagden

Wat kunnen we leren uit de gelijkenis over de tien maagden. Wat bedoelde Jezus met: slapende maagden, olie in de lamp, olie in de kruik, de verkopers, wat gebeurt er in de bruiloftszaal, … ?

     
     

Jesaja, Zacharia
en ‘Jeruzalem’

Er zijn twee steden die de naam Jeruzalem dragen. Dit simpele feit heeft onder christenen in hun zoektocht naar het goddelijke plan voor veel verwarring gezorgd.


Uiteraard is daar de oude stad, die door de geschiedenis heen zich staande heeft weten te houden, maar er is ook een ander Jeruzalem. Dit wordt het Nieuwe Jeruzalem genoemd.

Het Nieuwe Jeruzalem is geen stad van goud die God vanuit de ruimte zal laten neerdalen op aarde. Het is een geestelijke stad, wiens bouwstenen MENSEN zijn, ‘levende stenen’.

http://www.israel-palestina.info/achtergrond/wp-content/uploads/westernwall.jpg

     
     

Zal de tempel herbouwd worden?

Velen onder de christenen tegenwoordig beweren dat de Antichrist zal zitten in een stenen tempel, op de tempelberg, in Jeruzalem, waar hij zichzelf zal uitroepen tot God.

Maar over welke tempel wordt er gesproken in het Nieuwe Testament, ‘naos’ of ‘hieron’?

     
     

Gods plan met het oude Jeruzalem

Jeruzalem is bekend geworden als de stad van David, die God verkozen had om daar te wonen in de tempel. Maar …

God had gezegd door Jeremia dat Jeruzalem niet altijd verkozen zou blijven. De ongehoorzaamheid van Juda had dit bewerkt. God heeft belooft met Jeruzalem te doen, zoals Hij met Silo gedaan heeft.

     
     

Wat komt eerst?

De leer van de Opname zoals die onderwezen wordt door de Futuristische school is een schriftuurlijke onmogelijkheid. Deze stelling zal in dit artikel uitgelegd worden.

Opname en Antichrist, wie of wat komt eerst?