Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
    Introductievideo
    Job ed weg tot zoo...
    Redding & Uitverkie...
    Volgens de doels...
    Feast of Tabernacles
    Herstel van alle d...
    Als God iedereen z...
    Jubeljaar vd sche...
    Hoop voorbij de hel
    Geheimen van tijd
    Schuldbrief in profetie
    Doel van wet/genade
    De Zonen van God
    Oordelen vd godd...
    Getuigenis
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Volgens de doelstelling

van George R. Hawtin
zoals gepubliceerd in ‘The Page’
(krant, uitgebracht door George R. Hawtin van 1960-1983)

vertaald door www.Bijbelinfo.nl

Het doel van God in de schepping van de mens
Het doel van God in de zondeval
Het doel van God in verlossing

Efe 1:9-10 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten

Lang voordat er een wereld was of enig persoon, plande God, ALmachtig en ALwijs, elk detail van de hele schepping van start tot finish. Hij heeft niet alleen elk detail van de aarde zelf gepland, maar met oneindige wijsheid plande Hij jouw leven en het mijne vóór de fundamenten van de aarde werden gelegd (2 Tim 1:9).

Hij plande het moment en de plaats van je geboorte, de omstandigheden die zouden heersen in je leven, je falen en successen, de beproevingen, het lief en leed dat zijn deel zou hebben in het vormgeven van je leven, volgens Zijn doel. Hij kent de vastgestelde tijden en hoeveel eeuwen Hij zal besteden aan u om de perfectie te brengen, die Hij bedoeld heeft voor u voordat de wereld begon.

Ik weet heel goed dat dit NIET kerkelijke traditie. Dit is niet wat we geleerd hebben in onze jeugd, noch is dit de algemeen aanvaarde leer, maar ik bevestig dat dit de waarheid is volgens het Woord van God, en het is het ook volgens het verlangen van je eigen geest in je binnenste.

Wellicht, als je dit artikel tot het eind doorleest, zul je ook zelf de heerlijke waarheid ervan zien.

Heeft Paulus ons niet geleerd dat we in Hem gekozen zijn, voor de grondlegging der wereld, toen hij
zei tegen Timoteüs:

2Tim 1:8-9 wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, 9 die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden

Efe 1:3-4 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, …

Er zal een ongelooflijke transformatie plaatsvinden in uw begrip samen met een frisse en levendige
relatie met God wanneer de openbaring van deze waarheid doorbreekt in uw ziel en u leert dat God de auteur en voleindiger is van
alle dingen. Hij is de Eerste en de Laatste. Hij is de alfa en de omega. Niet alleen is het waar dat God er aan het begin was en er op het einde zal zijn, maar ook dat God het begin IS en God het einde IS. Hij IS de Alfa en Hij IS de Omega (de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet) en bijgevolg is hij alle letters ertussen. "Ik ben Hij die is en was en zal komen." Alle dingen, ALLE DINGEN hebben hun begin in Hem en alle dingen, ALLE DINGEN zullen hun einde hebben in Hem.

Het is triest om te zien dat christenen eeuwenlang hebben geleerd dat God alwetend (ALwijs) is en Hem toch beschuldigen van de grofste dwaasheid. Predikanten hebben verkondigd dat God almachtig (ALkrachtig) is en in de volgende adem beschuldigen ze Hem van hulpeloosheid. Zij prediken een God van liefde en in de volgende adem beschuldigen ze Hem van zulk grotesk sadisme dat de martelingen van Buchenwald onbelangrijk lijken.

De grootste behoefte van Gods volk vandaag de dag is om een ​​complete verandering van hart in hun houding tot en relatie met God te krijgen. Het is tijd voor alle mensen om te zien dat God is GOD, ALwijs, ALmachtig, ONveranderlijk, tijdloos. Hij is glorieus aan macht, te vrezen in lofzangen, en Wonderwerker.

Als God ALwijs (alwetend) is, dan is er geen mogelijkheid dat er iets in heel het universum gebeurt zonder Zijn kennis. Een God die elke haar van ieders hoofd onder de miljarden inwoners van de aarde telt (Mat 10:30) is zeker een God van oneindige kennis. Een God die elke mus die dood neervalt, ziet, kan niet worden beschuldigd van onoplettendheid (hierover straks meer) “En zijt gij niet meer waard dan een hele zwerm mussen?”

Hij heeft Zijn kennis over de gedachten en bedoelingen van het hart van de mensen bekend gemaakt, dat Hij hun gedachten van verre al kent. Niets is verborgen voor Zijn ogen, niets gebeurt buiten Zijn kennis, niets is buiten Zijn tegenwoordigheid. Het kan licht of donker zijn, het is voor Hem gelijk. In Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. “Maken we het dodenrijk tot onze slaapkamer, Hij is er.” (Psa. 139:8)

Er is een prachtige gebed gevonden in Handelingen 4:24-28, dat de wijsheid en voorkennis van God portretteert. Het toont perfect dat alles wat gebeurt door God ingesteld is en onderdeel is van het eeuwige doel. De discipelen van Christus waren onder grote vervolging en in doodsgevaar toen ze zich verzamelden voor gebed tot God. Ze baden het volgende gebed:

Han 4:24-28 En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is; 25 die door de Heilige Geest bij monde van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt: Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? 26 De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Here en tegen zijn Gezalfde. 27 Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israel, 28 om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou.

Kan het nog duidelijker? De kruisiging van Christus, de tegenstand aan de apostelen, de vervolging van de kerk werd aangesteld, verordend, en bepaald door de raad en de hand van God lang voordat het gebeurde. Ik denk niet dat het hier noodzakelijk is om nog meer Schriftplaatsen aan te halen om te bewijzen dat God niet alleen de toekomst kent, maar dat hij de toekomst plant en dat wat hij plant onderdeel is van een eeuwig voornemen, van voordat de wereld begon. Alles is door God gepland voordat het begint. Alles is tevoren bereid. De blauwdruk is tot in kleinste detail compleet, voordat het programma begint. Eeuwige wijsheid verbiedt de noodzaak tot het maken veranderingen, wijzigingen of toevoegingen. De eindige architecten van de aarde worden soms gedwongen om zulke dingen te doen, maar de architect van het heelal, die alwetend is, heeft nog nooit zo’n behoefte gehad. Het begin is zeker en het einde zeker, want God IS het begin en God IS het einde.

Er is nog één gedachte die hier vermeld moet worden. Het is de waarheid van Gods almacht. God is
Almachtig, God is ALkrachtig. Ik heb geen behoefte om verhalen te vertellen of te verwijzen naar de manifestaties van almacht om dit punt te bewijzen, want de hele Bijbel en de hele schepping van de hemelen en de aarde en het heelal,
ademen, verkondigen, schreeuwen en zingen van de almacht van God.

Psa 33:6 Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.

Ps 148:1-13 (NBG51) Halleluja. Looft de Here in de hemel, looft Hem in den hoge. 2 Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn heerscharen. 3 Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichtende sterren. 4 Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. 5 Dat zij de naam des Heren loven, want Hij GEBOOD en zij waren geschapen; 6 Hij zette ze vast voor immer en altoos, Hij stelde hun een inzetting, die geen hunner overtreedt. 7 Looft de Here op de aarde, gij grote zeedieren en alle waterdiepten, 8 vuur en hagel, sneeuw en nevel, gij stormwind, die zijn woord volbrengt; 9 gij bergen en alle heuvelen, vruchtbomen en alle ceders; 10 gij wild gedierte en alle vee, wat kruipt en wat met vleugelen vliegt; 11 gij koningen der aarde en alle natien, gij vorsten en alle richters der aarde; 12 gij jongelingen en ook maagden, gij ouden en jongen tezamen. 13 Dat zij de naam des Heren loven, want zijn naam alleen is verheven, zijn majesteit is over aarde en hemel.

Door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt EN AL ZIJN HEER. Engelen en overheden en machten gehoorzamen Zijn wijze onveranderlijke plannen. Hij verheft koningen en zet hen af. Hij zendt Zijn woord en levende dingen worden gemaakt uit wat er niet is. Hij spreekt en het hele aanzien van de aarde is vernieuwd. Hij gebiedt, en de zon verbergt haar glans op de middag of keert op zijn schreden terug. De stormachtige wind en de woedende zeeën gehoorzamen Hem. Hij hangt de aarde aan het niets. Niet alleen zijn alle dingen door Hem, maar alle dingen zijn ook VOOR HEM gemaakt. Beesten en alle vee, kruipende en vliegende dieren, de mens, engelen, overheid en macht, ALLE komen van Hem, werden gemaakt voor Hem, en eindigen in Hem.

Elk bestaand ding, levend of dood, is ontworpen met een doel, en heeft een rol in de grote universele doel van God. Niets in hemel of op aarde werd gemaakt zonder doel. Niets werd gedaan om te bestaan ​​zonder dat het een essentieel onderdeel is van het grote eeuwige plan. Alles overal is een schakel in de eeuwige keten, een deel van het doel, een deel van het plan, een radertje in een ingewikkelde machine, elke druppel water is een deel van de machtige oceaan, elke zonsopgang is een deel van de eeuwige dag .
 
Op een dag tijdens de kerstdrukte, liep ik samen met een druk winkelend publiek op een straat in Chicago. Mensen verdrongen zich bij de tienduizenden, iedereen met z’n eigen plannetje. Zeer weinigen, denk ik, hadden gedachten over God. Nog minder weten iets van Zijn doel. Misschien had zelfs niet een op de honderd die dag Gods woord gelezen of hun hart tot Hem verheven in gebed. Na verloop van tijd werd ik moe van deze grote schare mensen en zei ik bij mezelf , "Heer, waarom hebt U ooit al deze mensen gemaakt?" En alsof de Heer tot mij sprak, antwoordde Hij: "Ik heb een DOEL voor ieder van hen." Ah, wat was dat een geweldige openbaring van waarheid voor mijn hart en welk een onveranderlijke indruk heeft het achtergelaten!

Beseft u hoe vitaal en transformerend het verschil in uw begrip zal zijn als u DOEL, DOEL, DOEL in vlammende letters geschreven ziet staan boven alles wat geschapen en gemaakt is in de gehele hemel en op aarde? Beseft u het vitale verschil in onze houding ten opzichte van alle dingen en alle mensen, goed of slecht, als we begrijpen dat dat doel altijd aanwezig is? Deels omwille van hen, deels om uwentwil, deels omwille van de schepping, maar boven alles omwille van God?

Mijn houding ten opzichte van de rebelse en goddeloze Farao was jarenlang een houding van minachting en afkeer voor zulk een hardvochtige, opstandige vijand van God tot ik op een dag deze woorden las in

Exo 9:15-16 Reeds nu had Ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te slaan en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn; 16 doch hierom laat Ik u bestaan, om u mijn kracht te tonen, opdat men mijn naam verkondige op de gehele aarde.

Luister naar de verlichte openbaring van Paulus als hij spreekt van Farao en zegt:

Rom. 9:16-18 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. 17 Want het schriftwoord zegt tot Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. 18 Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.

Toen ik uit deze passage zag dat GOD Farao had laten opstaan voor een bepaald doel zoals Hij met Mozes een bepaald doel had, begon mijn hele houding ten opzichte van Hem te veranderen. Want als iets een deel van Gods doel is moet het met respect behandeld worden, ook als we het niet begrijpen. Ongetwijfeld was het om deze reden dat Paulus verklaard door de wijsheid van de Heilige Geest ,

1Kor 4:5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.

Mediteer over die verklaring en zie hoe je denken jegens allen verandert. We zijn zo vol van ons eigen bombastische oordeel omdat we dingen alleen zien door onze eigen smalle spleet en zodoende de grotere wijsheid mislopen, dat God het zo beschikt heeft om een deel van Zijn plan zo tot in perfectie te brengen. We zien echt nog door een spiegel, in raadselen, maar later zullen wij van aangezicht tot aangezicht zien.

Omdat Michael, de sterke en roemrijke aartsengel, Gods doel begreep en wist dat zelfs Satan een rol in dat doel had, wilde hij geen lastering tegen hem inbrengen, maar liet satans bestraffing over aan de Heer. Hoe veelzeggend en verschrikkelijk is de verklaring van Judas toen hij, sprekend over mannen en hun dwaze uitspraken, zei:

Jud 8-10 Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. 9 Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u! 10 Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf.

Oh, wat maakt het een verschil in ons inzicht in, en onze houding ten opzichte van alle schepselen en alle dingen, wanneer we zien dat dat goddelijke DOEL altijd aanwezig is. Zei Petrus niet:

2Pet. 2:10-12 vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, 11 terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. 12 Zij daarentegen, … lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden.

Paulus voegt zijn getuigenis bij deze waarheid door te zeggen in

Rom 13:1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.

Wanneer mannen spreken tegen Satan, demonen of Babylon in scheldwoorden of oneerbiedige termen, schreeuwen ze hardop over hun gebrek aan begrip van Gods doel.

Hoe verheugt mijn hart zich in al deze dingen. De kennis hierover verandert volledig mijn houding ten opzichte van alle mensen, want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, om Zich over allen te ontfermen (Rom 11:32) . Het verandert mijn houding ten opzichte van de overheid, want ik zie hoe ze worden gebruikt om een plek te vervullen in het doel van God. Het feit dat mijn nietige verstand het doel niet begrijpt, betekent helemaal niets . Het verandert onze
houding ten opzichte van overheden, machten en krachten, en zelfs in ten opzichte van Satan zelf, want we kunnen nu duidelijk zien dat er geen andere macht is dan van God, en de machten die er zijn, zijn door God (Rom 13:1).

Maar de beste en grootste veranderingen in onze houding is die ten opzichte van God Zelf, want wij zien Zijn goddelijke geest van wijsheid, alwetendheid en DOEL nu achter ALLE DINGEN. Hier en hier alleen verkondigen onze triomfantelijke zielen:

Rom. 8:28 alle dingen werken mede ten goede voor hen die God liefhebben en die volgens Zijn voornemen geroepen zijn

En de hele schepping echoot en echoot het refrein terug:

Rom 8:29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Oh , de diepte van de rijkdom en de goedheid van God ! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn doeleinden en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!

Laat ik nogmaals zeggen dat ik God pas echt begon lief te hebben en te waarderen, toen ik begon te zien dat Gods goddelijke, oneindige DOEL verborgen lag achter alle dingen en dat alle dingen in het universum, zichtbare en onzichtbare, hetzij tronen, heerschappijen, overheden en machten, wezens van vlees of engelen van het licht, allemaal bewegen door de kracht en het wonder van het voornemen van Hem, Die alle dingen geschapen heeft naar de raad van Zijn wil.

Ongetwijfeld komt er een dag waarop elk ingewikkeld detail van Zijn onpeilbare doel geopenbaard zal worden aan onze ogen​​. Dan en dan alleen zullen we de reden achter de stormen die ons omringen, zien. Dan zullen we de redenen van pijn en lijden begrijpen en zien welk doel het had in onze vorming. Dan zullen we het DOEL begrijpen van dood en verdriet, en waarom het nodig was dat de oorlog onze horizon verduisterde en teleurstelling onze hoop uitstelde en onze ambities bestormde. En hoewel we het nu niet allemaal kunnen begrijpen, hoe zal het onze last verlichten en onze harten met liefde en begrip vullen, als we weten dat achter dit alles een geweldige onthullende waarheid ligt - Gods doel.

Het goddelijke oneindige doel ligt achter alle dingen en het moment dat deze prachtige waarheid zijn intrede doet in je spirituele inzicht, beginnen de puzzelstukjes achter alle dingen op hun plaats te vallen en wordt uw liefde voor God gebouwd op een nieuw fundament, het fundament van wijsheid en begrip. Misschien kunt u het doel van een van de dingen die u doormaakt nog niet begrijpen of hebben de redenen voor de twijfels en angsten, de pijn en ellende, die vaak over u komen, u verbaasd, maar uw hart verheugt zich erin dat in het proces van uw vorming, God de juiste middelen gebruikt om u te vormen naar Zijn voornemen.

Het is volledig onmogelijk voor een mens om God waarlijk liefhebben tot zijn geest heeft geleerd dat vóór alle dingen, door alle dingen, in alle dingen en na alle dingen, God almachtig, alwetend , onveranderlijk, eeuwig is, gevuld met goedheid, gerechtigheid, liefde, vriendelijkheid, vergeving en waarheid, die in Hem zijn en alleen in Hem is het licht en in Hem alleen is het leven. Hij was vóór alle dingen en door Hem bestaan alle dingen
​​. Er is geen engel, vorstendom of macht die z’n gezag niet bezit door directe toestemming en benoeming van God. In Hem zijn alle mensen en engelen, ze leven en bewegen en hebben hun bestaan DOOR Hem en voor Hem en tot Hem. Van Hem komt alles, door Hem alles bestaat en in Hem eindigt alles. Alles brengt eer aan God voor eeuwig en altijd. Amen en Amen !

De verbeelding dat een ding zijn begin in God kan hebben en dat zijn einde in de vernietiging van een vlammend vuur zal zijn, gescheiden van God, is een verbeelding die afkomstig is van de geest van de mens en niet een waarheid die komt van geest van God.

Rom 11:36 Want UIT Hem en DOOR Hem en TOT Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid ! Amen !

Nog verhelderender is de vertaling van Goodspeed die zegt, "Wie heeft ooit gedachten van de Heer gekend of heeft Hem geadviseerd? Of wie heeft alles aan Hem toebedeeld waarvoor hij zal moeten worden terugbetaald? "WANT UIT HEM KOMT ALLES; DOOR HEM BESTAAT ALLES; EN IN HEM EINDIGT ALLES. GLORIE AAN HEM VOOR ALTIJD ! AMEN." Rom 11:34-36

Of zoals Moffat 's vertaling botweg en prachtig verwoord in de verzen 34-36 . "Wie heeft ooit de gedachten van de Heer begrepen, wie is ooit Zijn raadsman geweest? Wie heeft Hem eerst gegeven en moest worden terugbetaald? ALLES KOMT UIT HEM, ALLEN LEVEN MET HEM en ALLES EINDIGT IN HEM. Glorie aan Hem voor eeuwig , Amen "

De woorden van deze prachtige passage van de Schrift, ook al zouden ze volledig op zichzelf blijven staan, werpen een straal van eeuwige hoop over de sombere bladzijden van de menselijke traditie, die eeuwenlang de menselijke geest heeft verward en onze voeten heeft laten struikelen, waardoor velen zelfs de weg verloren hebben, waardoor hun geloof in de alwetendheid, onveranderlijkheid en almacht van de Heer is gaan wankelen en sterven.

Ik kan zonder aarzeling zeggen dat NIEMAND op aarde echt van God kan houden, totdat hij ziet dat achter alle dingen en vóór alle dingen een verstandige ontwerpende geest is, gevuld met een eeuwige DOEL. Gepaard mét dat eeuwige doel gaat de almachtige kracht, ALLE MACHT IN HEMEL EN AARDE, om dit ontwerp Zijn alwetende geest naar z’n voltooiing te brengen.

Als God zowel alwetend en almachtig is, moeten we concluderen dat Hij de oneindige wijsheid heeft om te kunnen plannen vanaf het begin tot het einde én de almachtige kracht van elke bron in het hele universum heeft om Zijn doeleinden zonder enige belemmering te kunnen uitvoeren. Niets kan staan ​​voor Zijn wijsheid en niets kan Zijn kracht weerstaan​​. De mens in zijn huidige staat van slavernij en onwetendheid weet nog niets, zoals hij behoort te weten, maar liefde en vertrouwen moet ons leren dat in de handen van Hem die alwetend is, onveranderlijk, almachtig, genadig, liefdevol en waar is, alles is gepland en dat in Zijn handen alles goed is.

Het doel van God in het scheppen van de mens

Het moet overduidelijk zijn dat de schepping in al zijn vormen een van de belangrijkste geneugten van de Almachtige God moet zijn geweest. Het werk van Zijn schepping gaat verder dan de miljoenen lichtjaren die de machtigste telescopen, ooit door de mens gemaakt, kunnen kijken, ook al omarmen ze werelden en sterrenstelsels en universums waar nog nooit iemand van gehoord heeft en ook al gaat het het voorstelbare ver te boven. Een sterrenstelsel is een lichtgevende band van licht rondom de hemelen en die bestaat weer uit talloze sterren. Astronomen die de hemel hebben geveegd met hun machtige telescopen, schatten dat er genoeg sterrenstelsels aan de hemelen zijn, om iedere man en vrouw die ooit geboren is een te kunnen geven aan.

In het spreken van sterrenstelsels en werelden spreken we slechts van stof, maar Gods belangrijkste schepping bestaat uit heerlijke levende dingen. Het omarmt de onbekende wonderen van de cherubijnen en serafijnen en glorieuze en ontelbare hemelse gastheren waarvan de geest van de mens nog nooit gedroomd heeft. Wanneer we spreken van de schepping, willen we graag stilstaan ​​bij de grote, universele en machtige dingen. Maar Gods macht om dingen te creëren, zowel bezield en onbezield, gaat niet alleen de macht van de telescoop te boven, maar ook de macht van de microscoop, waar zelfs druppels water wemelen van levende wezens en God geeft leven en adem om ze allemaal .

De tijd staat het ons niet toe om stil te staan
​​bij al de heerlijkheden van Gods schepping, maar de Schepper zag het allemaal en zag dat het goed was, en door Zijn Heilige Geest inspireerde Hij Jesaja te schrijven:

Isa 45:18 Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de Here en er is geen ander.

We durven niet een dergelijke uitgestrektheid te verkennen, en inderdaad ons vermogen om zelfs eraan te beginnen bestaat niet. De kennis die onze geest juist nu moeten imponeren is dit: geen van deze dingen is OPGERICHT ZONDER EEN DUIDELIJK DOEL. God creëert niet voor tijdverdrijf. God schept alle dingen VOOR EEN DOEL. Het kan nu zijn dat we geen verband zien tussen veel dingen van Zijn schepping, maar uiteindelijk als alles voltooid is, zullen ze in elkaar passen als onderdelen van een ingewikkelde machine.

Laat ons dan voortdurend deze gedachte in onze gedachten meedragen als we door de rest van deze studie lezen, want totdat we Gods doel kunnen we zien, kunnen we niets zien. Als Gods doel niet helder en duidelijk wordt onderscheiden als de motiverende factor achter alles wat Hij is en doet, dan hebben we niets anders dan een wirwar van ongerelateerde, nietszeggende creaties met niet meer nut dan de schuimkoppen die betekenisloos drijven op de golven van de oceaan.

Col 1:16 Door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, het zichtbare en onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Niet het minst van de creaties van God is wat we nu zullen beschouwen, die grote en prachtige schepping van God die bekend staat als MENS. Groot is de schepping van de aarde, maar het werd gemaakt om te worden bewoond door de mens. Alle dingen die er te doen zijn op de aarde en alle dingen die er zijn, zijn er ter wille van de mens. De mens is dan ook het belangrijkste wezen op aarde en hij werd geschapen en gemaakt als onderdeel van het plan en het doel van de ALWIJZE God.

Niemand van ons zal nu dat doel volledig begrijpen, maar we hoeven DEZE niet VOLLEDIG te BEGRIJPEN. Alles wat we nu nodig hebben is te weten dat het doel bestaat. Het zal dan gemakkelijk zijn om ons leven, onze geest en onze ziel af te stemmen met het verstand en de wil van God voor deze huidige bedeling .

Het lijkt mij dat als iemand aankondigt dat hij de bedoeling heeft iets te gaan doen, hij ook bereid moet zijn een reden te geven voor zijn bedoeling. Als we een taak aankondigen die levenslang zal duren en zonder reden voor het uitvoeren van een dergelijke taak, dan denk ik dat we geklasseerd zouden worden onder de onverstandigen en de dwazen. Maar als zo iemand een doel heeft en een reden om zijn leven aan iets toe te wijden, hoe klein het ook mag lijken, moeten we hem zijn visie en toewijding en klasse aanbevelen. Nu is het zo dat wat verstandig is voor de mens, is ook verstandig voor God, want er is geen wijsheid dan van God. Dus wanneer de ALWIJZE en almachtige God aankondigt dat hij de mens zal maken en Hij zet hem op de aarde, dan kunnen we verwachten dat Hij ook een duidelijk doel zal hebben om dit te doen en, hoewel hij het niet verplicht is, mogen wij verwachten dat hij Zijn doel zal aankondigen aan Zijn schepselen, zodat ze beter Zijn geest kunnen kennen en Zijn wil kunnen doen.

Dit is dan wat we kunnen verwachten, en het is zeker wat God heeft gedaan voor iedereen die ogen heeft om te zien.

Tijdens mijn korte leven heb ik zelden iemand horen proberen een reden voor de schepping van de mens of een DOEL voor zijn bestaan
​​te geven. Als u terugkijkt in uw verleden, zult u het met me eens zijn dat, terwijl de predikers lichtvaardig praten over "hemelen te winnen, hellen te mijden" en de gruwelijkheid van de zondeval en de straf van de zonde, we op een vingerloze hand het aantal keren kunnen tellen dat deze zelfde predikers zelfs maar hebben geprobeerd uit te leggen waarom een alwetende God Zijn schepping buiten de macht van Zijn almachtige hand zou hebben laten glippen of wat in de eerste plaats Zijn doel is geweest met het maken van de mens.

Het is geen wonder dat deze negatieve onzin veroorzaakt heeft dat mensen op drift zijn geraakt op de zeeën van ontrouw en zijn gaan dwalen in de woestijnen van agnosticisme. Geen mens op aarde kan vertrouwen hebben in dat wat geen nut heeft en het is een wonder dat zelfs maar iemand vertrouwen kon hebben in zulke negatieve gedachten. Het was nooit Gods bedoeling dat we zouden dwalen zonder de kennis van Zijn wil. En ik vertel je van de waarheid dat vanaf het moment dat God Zijn intentie aankondigde om de mens te maken en hem op de aarde neer heeft gezet, kondigde Hij ook Zijn reden aan, het doel van Zijn intentie. Dit zijn de woorden van de Almachtige en de Alwijze God:

Gen 1:26 LAAT ONS MENSEN MAKEN NAAR ONS BEELD, ALS ONZE GELIJKENIS (Zijn intentie) OPDAT ZIJ HEERSEN (Zijn doel) over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels en over al het vee, en OVER DE GEHELE AARDE en over alles wat op de aarde kruipt.

Dit is dan de eerste aankondiging van Gods intentie met betrekking tot de mens, wat Hij ook uitgevoerd heeft en de eerste aankondiging van het achterliggende doel, maar opgesloten in deze glorieuze proclamatie is een universumbrede betekenis dat het oog niet heeft gezien en dat onze geest nooit heeft begrepen.

Omdat God aankondigt dat de mens naar Zijn beeld zou zijn, proberen we Adam als de finale en het eindproduct van Gods beeld te visualiseren, maar het komt niet in onze onverlichte geesten op dat, toen God Zijn bedoeling met de mens aankondigde, Hij eeuwen en tijdperken zou gebruiken met een overspanning van duizenden jaren, om de mens naar het beeld van God te brengen. En als ik zeg DE MENS, bedoel ik ALLE MENSEN, groot en klein, zwart en wit, geel en bruin, onwetend en intelligent, vaten van eer en vaten van oneer - dat ze allemaal uiteindelijk naar Zijn beeld gevormd zullen worden.

Bovendien, nadat God had aangekondigd dat Hij de mens naar Zijn beeld zou maken, heeft Hij daarnaast aangekondigd dat deze mens naar Zijn beeld, heerschappij moet worden gegeven over de gehele aarde. Ons is nooit verteld hoe lang Adam heeft geleefd in die prachtige tuin waar hij volledige heerschappij genoot over alles wat God gemaakt had, waar alle dieren, vogels en kruipend gedierte gehoorzaam waren aan zijn wil, waar zelfs het plantenleven boog in gehoorzaamheid aan zijn goddelijke geest.

Deze heerlijke regering van verwondering en vrede onder leiding van een zoon naar het beeld van God, was slechts een type en een schaduw van de dag waarop de hele GROEP EERSTELINGEN van de eerste oogst van ZONEN NAAR GODS BEELD over de gehele aarde en over alles zou heersen en waarbij alles in onderwerping zou zijn aan hun goddelijke geest en wil. Ah ! Wat een Eden van Gods heerlijkheid zal het zijn wanneer het oordeel op hun schouders zal liggen, om orde te vestigen in recht en gerechtigheid, wanneer Verlossers de berg Sion zullen bestijgen om over het gebergte van Esau (het vlees) gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here (Obadja 21). Dan zal de aarde vervuld worden met de kennis van de Heer zoals de wateren de zee bedekken (Hebr 2:14).

Maar laten we hier niet pauzeren. Hoe prachtige en glorieus de heerschappij in dat Eden ook was, we moeten verder kijken dan het boek Genesis om het volledige doel te vinden dat God in gedachten had toen Hij de mens schiep en gepland had om duizenden jaren te laten duren om het gehele menselijke ras naar Gods beeld te brengen.

David, sprekend door de Heilige Geest, vroeg: "Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?" Dan gaat hij verder in antwoord op zijn eigen vraag: "Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd”(Psa 8:4,6).

Dit was Gods doel in het scheppen van de mens - dat de mens naar het beeld van God zou zijn en zou heersen over al de werken van Gods handen. We mogen eerbiedig verwachten dat een schepsel dat wordt verzorgd en voorbereid op een dergelijke heerlijkheid en majesteit een speciaal object van Gods aandacht moet zijn. We kunnen verwachten dat God zowel eeuwen en tijdperken zal gebruiken om hem door alle denkbare testen te laten gaan, zodat hij volmaakt zal zijn naar het volledige beeld van God.

Toen David met de pen van inspiratie de achtste Psalm schreef, moet hij overweldigd zijn geweest door de wetenschap dat Gods bedoelingen en doel voor de mens veel verder gaan dan het rijk van deze kleine aarde waarop wij wonen. Daarom sprak hij met zijn geïnspireerde tong in

Psa 8:3,4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

In feite was de echte vraag van David dezelfde vraag die wij nu ook vragen: "Wat is de mens, dat Gij hem gedenkt?" Of zoals wij zouden zeggen: "Wat hebt u in gedachten voor de mens?" Ik denk dat het antwoord uit Gods eigen mond is: DE MENS NAAR GODS BEELD, vervuld van Gods gezindheid zal uiteindelijk alle dingen regeren, want dat is het doel van het Zoonschap.

Laten we een beetje verder lezen over ditzelfde onderwerp zoals de apostel dit thema aanhaalt in het boek Hebreeën.

Heb 2:5-8 Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. 6 Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? 7 Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, 8 alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn.

We zien NOG niet alle dingen onderworpen aan de mens omdat de MENS NOG NIET KLAAR IS. Hij zit nu in het proces van het komen in het beeld van God. De mens zit in het proces van het komen in het zoonschap, en wanneer dat proces is voltooid, zal hij zijn plaats van heerschappij nemen om de wil van God in heel het universum kenbaar te maken.

Hoewel de apostel zegt,
"We zien NOG niet dat alles HEM onderworpen is", is het mooi om op te merken dat hij in vers 9 zegt, "maar wij zien Jezus ... GEKROOND met heerlijkheid en eer" - Jezus die had gezegd, "alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven." Jezus de eerste gemanifesteerde Zoon; Jezus de Zoon naar Gods beeld; Jezus de eerstgeborene van vele broeders; Jezus die vele zonen tot heerlijkheid zal brengen; Jezus die zei: "Zie IK EN DE KINDEREN DIE GOD mij heeft gegeven"; Jezus die zei: "de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik aan hen gegeven." Geen wonder dat de apostel zei: "Wij zien Jezus", want "ZOALS HIJ IS ZO ZIJN WIJ IN DE WERELD.”

Onze weg is dezelfde weg naar Zijn heerlijkheid. Onze weg is niet om straks te tokkelen op harpen en te zitten op de wolken en op gouden straten halleluja lopen te schreeuwen, maar om in Gods beeld en gelijkenis onze plaats als heren van Gods schepping in te nemen, om Zijn almachtige wil tot in de uiterste hoeken van het universum te dragen, om Zijn machtige DOEL te vervullen. "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en als Onze gelijkenis en laat ons hem heerschappij geven."

Het zal ons helpen om hier naar Weymouth 's vertaling te kijken van de passage, waarvan wij gesproken hebben.
"Niet aan ENGELEN heeft God de soevereiniteit van die komende wereld, waarvan wij spreken, toegewezen, maar zoals we weten heeft de psalmist uitgeroepen, "Wat een arm schepsel is de mens, en toch herinnert Gij hem en een ZOON DES MENSEN en toch komt Gij tot hem! Gij hebt hem voor een tijdje beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen. Gij hebt alles aan zijn voeten onderworpen. Want het onderwerpen van het universum aan de mens impliceert dat er NIETS is dat hem NIET ONDERWORPEN is. Maar we zien nu nog niet het universum onderworpen aan hem." (Weymouth).

Deze passages dagen onze verbeelding uit door verwondering. Zulke dingen zijn voor mij te wonderbaar. In onze gevallen staat, terwijl onze ogen duister zijn door de verwoestingen van de zonde en de dood, kunnen we slechts zien door een spiegel, in raadselen. Hoewel de eeuwen van de duisternis van zonde Zijn gezicht voor onze ogen hebben verborgen, toch zullen we in de laatste dagen op de aarde
​​staan en in ONS EIGEN VLEES zullen wij God zien. Hoewel de eeuwen ons doof hebben gemaakt voor de stem van de Eeuwige, klinkt Zijn inspiratie nog steeds in onze geesten. "LATEN WE DE MENS MAKEN NAAR ONS BEELD." Zo glorieus als deze grote waarheden zijn, zo angstaanjagend worden ze bijna in hun werkelijkheid.

Iedere persoon die deze waarheden leest en zich trots en opschepperig voelt in zijn hart heeft ze nooit echt helemaal gezien. Zo'n man heeft alleen maar geluisterd met zijn vleselijk denken, altijd geneigd tot hoogmoed, maar de heilige ontnuchterende waarheid ervan heeft hij nog nooit gezien.

Wanneer mijn eigen ziel de sensatie voelt van deze boodschap, lijken mijn lippen te worden afgedicht, want het wonder van dit alles is te groot voor mij. Een dergelijk genadevol doel vervult me ​​met berouw en een dergelijke vriendelijkheid voor zo’n arm schepsel legt mijn ziel neer in het stof. Zij die Gods doel voor de mens zien, zullen een nieuwe liefde voor Hem krijgen en ademen een heilige aanbidding voor Zijn naam. De zelfzucht en trots zullen verdwenen zijn, de menselijke wil overwonnen. De hoop op aardse winst en glamour zal verdwijnen in de hoop en doelstellingen van God en uw wil zal één zijn met die van Hem.

“Zulke dingen zijn te wonderbaar voor mij, ze zijn hoog, ik kan ze niet bereiken.”

Het doel van de zondeval

Nu we op het punt staan om het belangrijke onderwerp van Gods doel met de zondeval van de mens te bespreken, zijn er ter voorbereiding een paar dingen die ik zou willen noemen. Zodra iemand ergens Gods ontwerp in begint te zien, moet hij zijn menselijke manieren van kijken loslaten. Wanneer hij de oneindige wonderen van Gods eeuwige doel begint te zien, begint zijn hart onmiddellijk te over te stromen met oneindige liefde voor zijn prachtige Heer. Aardse verlangens en de aardse wil beginnen hun grip op hem te verliezen. Het kan niet anders dan dat zijn leven en zijn wil in harmonie zullen komen met het eeuwige doel. Waar Gods hart vol van is, daar zal zijn hart vol van zijn. Het doel dat verborgen is in Gods denkwereld om geopenbaard te worden door de eeuwen in de laatste dagen, zal de vreugde en de wijsheid van zijn eigen geest zijn. De plannen en de eigen doelen van het leven zullen worden vergeten, en zoals water verdwijnt in het zand, zo zal hij vol vreugde zijn eigen tijdelijke plannen omwisselen voor de eeuwig doelen van God.

De Heer Jezus Christus bracht een verschrikkelijke aanklacht tegen de Farizeeën en de religieuze leiders van Zijn tijd, toen Hij zei:

Matt 15:6 “Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering."

Dit is inderdaad een hatelijk iets, maar door alle eeuwen van de religieuze geschiedenis is het jammerlijk waar geweest. De grote waarheden en openbaringen van de Geest van God werden terzijde geworpen als ketterijen, omdat ze niet voldeden aan gevestigde tradities.

Jezus stond altijd op gespannen voet met de Farizeeën en leraars der wet, omdat zij de raad Gods verwierpen in plaats van hun traditie opzij te zetten. Zij waren aangekomen op een plaats waar het nutteloos was om voor hen de Schrift te citeren, want hun gevestigde ideeën waren hun ware leer en steunpilaar geworden. Zij waren de mensheid en de wijsheid zou met hen sterven. Alle leringen die in strijd waren met hun lang gevestigde geloofsbelijdenissen moesten noodzakelijkerwijs wel van de duivel zijn.

Nu zou het dwaas zijn om hen te onderzoeken en schuldig te bevinden om daarna voorbij te gaan aan ons eigen droevige lot. Want net als de joden heeft de kerk al zijn bestaande formulieren, tradities en doctrines gevestigd en de kerk zal opstaan teg
​​en iedereen en alles verwerpen wat zich niet conformeert aan hen. U kunt zoveel van de Schrift citeren als u wilt en toch zult u maar weinigen bewegen en ook slechts enkelen zullen een instelling hebben om de tradities van het verleden te willen inruilen voor wat ons in de komende dagen nog geopenbaard zal worden.

Wees er dus van verzekerd dat een ieder die de openbaring van God wil volgen zoals het is geopenbaard wordt door Zijn Woord en door Zijn Geest, traditie na traditie zal moeten afleggen en bereid zal moeten zijn om te worden gebrandmerkt als een ketter, zodat hij kan lopen in de heerlijkheid van het licht dat valt van Gods aanwezigheid.

Veel mensen zullen bereid zijn om mij op dit punt te volgen. Zij verheugen zich in de waarheid dat God almachtig is, alwijs, altijd en overal aanwezig, vol liefde, eeuwig. Ze verheugen zich te horen dat alles bij Hem een doel heeft en dat niets in de wereld tot stand kan komen of gekomen kan zijn zonder Zijn goddelijke toestemming. Maar het is juist op dit punt dat hun gevestigde traditie in conflict komt met de waarheid die zij belijden te geloven.

Als God alwetend is, dan kan er niets gebeuren zonder Zijn kennis. Als God almachtig is, dan heeft Hij alle macht toe te staan ​​of te stoppen wat Hij wil. Als Hij alomtegenwoordig is, dan is hij altijd aanwezig om zelfs de mus te zien die valt. Hoeveel temeer dan, heeft Hij de val van Adam opgemerkt en ervan geweten en dit zelfs zo gewild, want Hij heeft het niet gestopt!

Het verhaal van de val van de mens in Eden door de verleiding van de duivel wordt vaak gezien als iets dat gebeurde toen God even niet keek. Het is waar dat God met Adam wandelde en sprak in de avond, maar altijd staat het idee voorop dat, toen Satan kwam om de vrouw te verleiden, God niet aanwezig was.

De val van de mens wordt altijd voorgesteld als iets dat ongemerkt en ongewenst binnenglipte in het plan van God. Men preekt het zielige verhaal van het mooie paar die God in Zijn tuin had geplaatst om het te onderhouden, en hoe Satan binnenkwam en dit hele mooie plan verpestte.

God verhoede dat ik me zal laten verleiden tot cynisme, maar als je ook maar iets kent van de kerkelijke traditie, weet je ook dat wat ik hierboven heb aangegeven, het algemene idee is dat voor honderden jaren werd opgedrongen aan goedgelovige mensen.

Dit alles wordt aangevuld in de preek met een afschildering van hoe God een haastige conferentie belegt in de hemel om iets te bedenken, zodat Hij kon regelen dat de mens die was gevallen, en de wereld die door hem was gevallen, samen verlost konden worden. Beweer nu niet dat dit niet zo is, want gedurende tientallen keren in mijn leven heb ik dit horen preken zowel vanaf de preekstoel als op de radio, en in mijn jongere dagen volgde ik dezelfde onzinnige traditie en verklaarde precies dezelfde dingen.

Om hier nog verder over in detail te gaan zou een verspilling van onze tijd zijn, maar het is overduidelijk dat iemand die durft te beweren dat de val van de mens geen ongeluk was, veroorzaakt door de SLUWHEID en WIJSHEID van Satan, maar een ONTWORPEN DOEL van een alwijze, almachtige en altijd aanwezige God, onmiddellijk zichzelf in strijd zal vinden met de tradities van dit tijdperk en uitgeworpen zal worden als een ketter.

Niettegenstaande bevestig ik met ieder grammetje nadruk op mijn bevel, dat de val van de mens geen ongeluk was, noch een kans, maar deel uitmaakte van het plan van een alwijze, almachtige en onveranderlijke God. En door middel van dit plan van de val en verlossing van de mens, zal de hele schepping naar het beeld van God omgevormd worden. Als ik het BEELD VAN GOD zeg, verwijs ik naar het beeld dat God in gedachten had toen Hij zei: "LATEN ONS MENSEN MAKEN NAAR ONS BEELD."

Het is waar dat Adam gemaakt werd naar het beeld van God, maar Adam was in de precaire positie van onwetendheid van goed en kwaad. Hoe gezegend zijn toestand ook moet zijn geweest, ik ken geen gevaarlijkere toestand dan complete onschuld, want in deze toestand gelaten, zou hij op elk moment in de eeuwigheid in zonde hebben kunnen vallen.

God had niet een ras van zwakkelingen gepland toen Hij de mens schiep. Hij bereidde een hel ras voor, die Hij zou brengen tot Zoonschap en aan wie Hij de heerschappij zou geven over al de werken van Zijn machtige handen. God keek in de nog ongeboren eeuwen met als doel om een rechtvaardige regering van Zijn zonen te plannen. Tijd betekent niets voor God, want Hij neemt eindeloze eeuwen ter voorbereiding van Zijn eeuwige doeleinden.

Nu laten we zien wat de geïnspireerde apostel Paulus te zeggen had over het doel van de zondeval. Laten wij onze kinderlijke traditie over de harpen en woningen in de lucht weggooien, terwijl we met ingehouden adem luisteren naar het geïnspireerde woord, zoals het uit het hart van God stroomt. We lezen in Romeinen 8:20 dat Paulus nadrukkelijk verklaart dat de val niet het plan was van het schepsel, maar het plan en de hoop van de Schepper. Dit zijn zijn woorden:

"Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, …"

Kan er een verklaring in de wereld duidelijker zijn dan dit, waarin het zo duidelijk wordt gesteld dat God een HOOP in gedachten had toen Hij het schepsel (mens en de hele schepping) aan de ijdelheid van de val onderwierp?

De geïnspireerde apostel laat ons niet in twijfel over wat die hoop en het doel van God was, want de volgende verzen, Rom 8:21-23 , laten duidelijk zien dat het Gods plan en doel was om ons tot Zoonschap te brengen. Let goed op als we het lezen:

Rom 8:20-23 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Paulus zit nog steeds op hetzelfde thema van het zoonschap als hij verder in vers 28 en 29 met deze woorden zegt:

"Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die VOLGENS ZIJN VOORNEMEN geroepenen zijn. 29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot GELIJKVORMIGHEID aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij (Jezus) DE EERSTGEBORENE ZOU ZIJN ONDER VELE BROEDEREN.”

Kunt u de enorme waarde zien van de wanhopige ijdelheid in nacht van de zondeval, als u deze waarheden leest? Kunt u zien dat door de barensnood, de duisternis, pijn en verleiding van deze sombere nacht van zonde, God iets aan het bouwen is, dat in de hele schepping zal schijnen en schitteren in de overstijgende pracht en glorie van de eeuwen die nu nog niet geboren zijn?

Luister nu verder, terwijl we de inleiding lezen op de bovenstaande passage. In Rom 8:18,19
zegt Paulus:

“Want ik denk dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden, 19 want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.”

Er is een DOEL in het lijden van de tegenwoordige tijd. Er is een glorieus ongeëvenaard ontwerp, want het is het lijden en de nacht waar de wereld nu in verblijft, wat ongeëvenaarde en onovertroffen heerlijkheid voort zal brengen, te weten de heerlijkheid van het zoonschap naar het beeld van God. Alle lijden heeft een duidelijk doel. Het lijden produceert het beeld in ons dat God verlangt. Hij kan niet het soort zonen maken die Hij wil, zonder de brandende ovens van lijden en ellende. Vergeet deze waarheid niet en vergeet niet dat dit soort vurige beproeving niet had kunnen bestaan ​​zonder de zondeval.

Oh, hoeveel zullen we missen door vast te houden aan onze kinderlijke en domme tradities die van de val een ongeval maken, binnengebracht in de schepping door de sluwheid van Satan en de onoplettendheid van de Heer.

Christenen van alle eeuwen hebben zich ijverig afgevraagd, "WAAROM LIJDEN DE RECHTVAARDIGEN?" Het antwoord is heel eenvoudig in het licht en het begrip van Zijn oneindige doel. Weinig onderwerpen in de Schrift krijgen meer aandacht dan het lijden en de ellende en de Heilige Geest wijst er voortdurend op dat lijden en verdrukking komen als een gevolg van de zondeval en dienen tot onze eeuwige voordeel, om ons tot in de perfectie en het zoonschap te brengen. Zelfs van de gezegende Christus zelf wordt duidelijk vermeld in Heb 5:8,9

"en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij de gehoorzaamheid geleerd DOOR HET LIJDEN, 9 en VOLMAAKT GEWORDEN (engelse vertaling), is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.”

Luister naar Jacobus als hij ons vermaant in Jac 5:10,11

“Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. 11 Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben: gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.”

Luister naar Petrus als hij verklaart

1Pet 4:1-2 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, 2 om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.

En opnieuw

1Pet 5:10 Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

Luister weer naar Paulus als hij verklaart

2 Kor 4:17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.

Ik kan nu niet verder gaan met het citeren van Schriftgedeelten die de overgrote voordelen van het lijden laten zien, van de ellende, het verdriet, de pijn, de uitgestelde hoop, verlies, teleurstelling en de duizend andere dingen die mensen moeten verduren. U kunt ze allemaal voor uzelf bestuderen. Ik verzeker u echter hiervan: de angst en het verdriet van al deze dingen zijn de oven waardoor het goud gelouterd wordt en het brengt ons in het zoonschap en naar HET BEELD VAN DE HEER.

Toen God verkondigde, "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en Onze gelijkenis" was geen schepsel zich bewust van het vuur en van welke eeuwige methoden Hij Zich zou bedienen om dat beeld te perfectioneren, voorbij de kracht van vernietiging. Perfectie had niet kunnen worden bereikt zonder de val van de mens, want zonder de zondeval zou niets van alle ellende en verdriet hebben bestaan​​.

Het was nodig voor God om een ras van zonen voort te brengen, die experimenteel de ontzettende gevolgen van zonde zouden begrijpen. Zij zullen, wijs door kennis en ervaring en niet onschuldig, beide goed en kwaad kennen en zo voor het goede kunnen kiezen en het kwade kunnen weigeren. Nooit meer zal zonde het universum verduisteren, want een ras van zonen van God, die verlost en gereinigd van de zonde zijn, zal voor eeuwig in gerechtigheid regeren.

Lijden en ellende, de resultaten van de zondeval, brengen zelfs hun eeuwige voordelen naar degenen die nu nog in zonde leven. Dit wordt duidelijk aangegeven door Peter als hij zegt :

1Pet 5:9 …, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Ik heb lang geloofd dat God sommigen eerst redt en daarna onderwijst, anderen onderwijst hij eerst en redt hen daarna. Maar elke dag plukt God een enorme oogst onder de mensheid.

Het doel van God in verlossing

Nu we hebben gezien dat het onmogelijk is dat de zonde stiekem Gods plan binnengeglipt zou zijn om Zijn eeuwige doel te dwarsbomen, maar dat de val van de mens juist een deel was van het eeuwige doel, bevinden we ons onmiddellijk in strijd met de gevestigde traditie.

De gevestigde zichtbare kerk heeft een menigte aan preken gewijd aan het bewijzen van haar traditie dat de overgrote meerderheid van Gods schepping uiteindelijk verloren zal gaan, onherroepelijk en voor eeuwig. En niet alleen dat zij voor eeuwig en altijd verloren zal gaan voor God, maar zij zal worden overgegeven aan de meest sadistische, onmenselijke, goddeloze kwellingen die alleen kunnen worden bedacht door de gemeenste duivels.

Volgens de traditie van de kerk zal deze helse kwelling vallen over allen die niet geloven. Het maakt geen zier uit of ze een kans hebben gehad om te geloven of niet. Het doet er helemaal niet toe of ze in de donkerste jungles van Afrika, de moerassen van Borneo of de woestijnen van India of China geboren zijn. Het feit dat ze nog nooit gehoord hebben dat er een God is, mag geen excuus zijn. Het feit dat ze nog nooit gehoord, dat God een Zoon had, zal hun vreselijke vernietiging niet belemmeren. Heidenen die nog nooit gehoord hebben, dat God een Zoon had, worden volgens deze leer geconfronteerd met dezelfde vreselijke straf als mannen die het evangelie vanaf hun geboorte gehoord hebben en toch nog verwerpen. Vanwege de domheid van hun leer doen ze zielig pogingen om te bewijzen dat dit de gerechtigheid van God is en dat God op deze manier Zijn liefde manifesteert door de zonde te straffen.

De leer van de eeuwige straf is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van enkele van de metaforen van de Schrift (vele andere Schriftgedeelten, die ik dadelijk zal laten zien, volledig negerend). Geen enkele doctrine is ooit geopperd met meer zelfvertrouwen en met een grotere bitterheid noch met een grofheid en ruwheid die afschuwelijker en weerzinwekkender is, en in het licht van de liefde en de goedheid van God, meer onvoorstelbaar en ongelooflijk.

Een van de theologen van de Kerk van Engeland (Jeremy Taylor) spreekt over het lot van de goddelozen in de volgende termen:
 
"In de hel zal elk zintuig en orgaan voor altijd worden aangevallen met een passend en meest verfijnd lijden. We zijn verbaasd over de onmenselijkheid van Phalaris, die mannen geroosterd heeft in zijn koperen stier, maar DAT WAS EEN VREUGDE IN VERGELIJKING MET DE HEL."

En hier is wat de befaamde evangelist CH Spurgeon zei over hetzelfde onderwerp: "Er is echt vuur in de hel. Uw lichaam wordt overgoten met doodsangst; uw hoofd zal gepijnigd worden met folterende pijnen; uw ogen komen uit hun kassen; uw oren worden gemarteld met vreselijke geluiden ; uw hartslag zal tekeer gaan van angst; uw ledematen zullen kraken in de vlammen; iedere ader zal een weg zijn voor het vuur om te betreden; elke zenuw een snaar waarop de duivel altijd de diabolische melodie van de hel met onuitsprekelijke klaagzang zal spelen .".

Is het een wonder dat in het licht van een dergelijke sadistische onzin er een groothandel is ontstaan in het vervaardigen van ongelovigen?

Al deze verklaringen kunnen een show van oratorische welsprekendheid zijn, maar ze zijn dan ook niets meer dan dat. Ze hebben geen enkel deel aan de waarheid. Ze ontkennen elke eigenschap van God. Ze veranderen wijsheid in dwaasheid, zetten eeuwige liefde om in geërgerde haat, maken van almacht hulpeloosheid, en maken van de rechtvaardigheid van God de meest grove onrechtvaardigheid in het universum.

Om te zeggen dat ik in zo iets weerzinwekkends geloof zou een leugen van de eerste orde te zijn. Ik geloof het niet, omdat het in strijd is met de natuur van God. Het is in strijd met de liefde van God. Het is in strijd met het woord van God. Het is in strijd met de Schriften en het plaatst God in de belachelijke positie van het zijn van de almachtige Koning der koningen en Heer der heren, terwijl er onder Zijn heerschappij nog een plek van haat en weerstand bestaat, die zelfs Hij niet kan overwinnen. Verder maakt het het machtige offer van Christus, dat gemaakt is voor de hele wereld, vrijwel machteloos in zijn kracht en reikwijdte. Het ergste van alles frustreert deze leer het doel van God dat Hij in het begin al vastgelegd heeft, toen Hij zei: "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en als Onze gelijkenis en laat Ons hem de heerschappij geven."

Sommigen zullen me onmiddellijk vragen of ik niet in de hel geloof. Mijn antwoord is heel duidelijk op dit punt. Ik zeker geloof in de hel, maar de hel van de Bijbel en de hel van menselijke tradities zijn niet helemaal hetzelfde. De hel van de traditie is PUNITIEF, hopeloos en eeuwig, terwijl de hel van de Schrift, net als elk ander oordeel van God corrigerend is, genezend en herstellend.

Ik begrijp niet genoeg van deze grote waarheid om er te brede claims over te maken, maar ik wil wel zeggen dat de hele leer van de eeuwige straf op het wankele fundament van een misverstand is gebouwd, een misverstand over het Griekse woord ‘aion’.

Dit woord ‘aion’, welke tijdperk betekent, is in het engelse Nieuwe Testament vertaald met zeven verschillende Engels woorden. Het wordt vertaald als eeuw (tweemaal), looptijd (eenmaal) , wereld (tweeëndertig keer), eeuwig (tweemaal). Het bijvoeglijk naamwoord van het woord, aionios, verschijnt als eeuwige (tweeënveertig keer), eeuwigdurende (vijfentwintig keer) en tot in eeuwigheid (eenmaal). Door het woord AION wat TIJDPERK betekent, met een tijdslimiet, te vertalen met woorden als eeuw, eeuwig en altijd, enz., is het geen wonder dat er verwarring ontstaat over wat de ware betekenis ervan eigenlijk is. Ik wil niet beweren dat een student Hebreeuws of Grieks te zijn, maar elk goed Grieks-Engels Nieuwe Testament of een goede concordantie zoals Young's of Strong's zal de precieze betekenis van deze woorden geven.

Als u de tijd heeft om deze gedachte te bestuderen en door te nemen, vindt u, net als ik, dat er niet één voorbeeld in het Nieuwe Testament te vinden is waar veroordeling definitief, onherroepelijk of oneindige is. In zulke passages als deze: "Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur " is de ware betekenis "Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwse vuur (het vuur dat behoort tot die eeuw, dat tijdperk)".

Dat wordt het een heel andere zaak, want het toont aan dat de veroordeling voor een periode van tijd is en is niet tijdloos. Ik hebt vaak mensen horen spreken over de onvergeeflijke zonde, maar als u het leest in het licht wat hierboven wordt uitgelegd, zult u zien dat Jezus niet zei dat het was onvergeeflijk, maar dat er geen vergeving voor is tot in de aion, tot het tijdperk.

Het volgende is uit de Emphatic Diaglott: "Voorwaar, ik zeg u, dat alle zonden van de zonen van de mensen en de godslasteringen waarmee ze kunnen beschimpen, zullen worden vergeven, maar wie lastert tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in de eeuw (het tijdperk), maar wordt blootgesteld aan een aionian (tijdperk-durend) oordeel" (Mark 3:28,29). Hetzelfde geldt in alle andere gevallen waarin het woord voorkomt.

Deze waarheid kan als een schok bij je aankomen, net zoals het bij mij gebeurde, toen ik het voor het eerst ontdekte. Inderdaad, u kunt het verwerpen en verdergaan met de hopeloze oude traditie van oneindige kwelling, maar allen die vasthouden aan deze heidense leer van een Babylonische kerk zal moeite hebben om de Schriften uit te leggen, die duidelijk verklaren dat God een tijd heeft verordend voor de wederoprichting van ALLE DINGEN.

Ik kan positief, zonder enige aarzeling zeggen, dat ik grondig van mening ben dat zo zeker als alles begon in God, alles ook zal EINDIGEN IN GOD, want "van Hem komt alles, door Hem bestaat alles, en in Hem EINDIGT ALLES." Rom. 11:36 (Goodspeed en Moffatt). Niets anders dan dit kan de almachtige kracht, alwetende wijsheid, eeuwige gerechtigheid en peilloze liefde van God bevredigen. Elk ander onderwijs dan dit maakt God een verliezer van Zijn eigen plan, Zijn eigen doel en Zijn eigen schepping. Het maakt Satan wijzer en sterker dan God, terwijl de Heer almachtig, alomtegenwoordig en alwetend, Zich tevreden moet stellen met een handjevol zielen die Hij in wanhoop uit het verterend vuur heeft moeten plukken, een vuur dat Hij niet had verwacht.
 
Er is veel meer verbonden aan het verlaten van Babylon dan alleen het verlaten van een aantal van hun samenkomsten. Als we Babylon verlaten moeten we ook die leerstellingen verlaten, die door haar onderwezen worden. De leerstellingen die er de oorzaak van zijn dat mensen Gods heerlijkheid en macht uit het oog verliezen en waardoor ze gebracht worden in het ondiepe wateren van angst en gebondenheid.

Het onderwerp van dit hoofdstuk is Gods doel in de verlossing, en we zijn zeker van plan zijn om daarmee door te gaan. We hebben de leer van de eeuwige straf even kort behandeld, want zolang die leer in de hoofden van mensen blijft steken, blijft men volledig blind voor de betekenis van de Geschriften die spreken over het volledige herstel van het gehele universum van God. Nu dat obstakel uit de weg is geruimd, kunnen we vrijer omgaan met de prachtige plannen van God voor het herstel van alle dingen tot Hemzelf.

De volgende teksten uit Efeze is een van de meest allesomvattende verklaringen die je kan vinden in de hele Bijbel. Het verklaart duidelijk, dat in de bedeling van de volheid van tijden, God ALLE DINGEN IN DE HEMEL EN ALLE DINGEN OP DE AARDE zal verzamelen in Christus. Ik zal het uit twee of drie verschillende vertalingen aanhalen, zodat de volle betekenis ervan indruk op ons kan maken.

Efe 1:9,10 … dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten

Het tijdperk van de volheid der tijden, is het tijdperk van het KONINKRIJK dat volgt op dit tijdperk. We zijn nu in de tijdperk van genade, de volgende is het tijdperk van het Koninkrijk der hemelen en het tijdperk daarop volgend is het tijdperk van de volheid der tijden.

Het is op de achtste dag dat alle dingen nieuw worden gemaakt. Het is het tijdperk waarin alles wat uit God is voortgekomen weer terugkomt tot Hem. Het is de dag waarop elke planeet zijn gegeven baan zal hebben voltooid, wanneer elke zon die in het westen is ondergegaan, op zal stijgen in de eeuwige dag, als alle rivieren die uitliepen in de zee van de mensheid terug zullen keren naar de plaats waar ze vandaan zijn gekomen. Het is het jubeljaar wanneer alle schulden worden geannuleerd en alle dingen terugkeren naar hun oorspronkelijke eigenaar, omdat bij Hem alles begint en IN HEM ALLES EINDIGT.

We zullen nu de spannende vertaling van Eph 1:7-10 door Weymouth lezen:

"It is in Him and through the shedding of His blood that we have our deliverance - the forgiveness of our offences - so abundant was God’s grace, the grace which He, the possessor ALL WISDOM AND UNDERSTANDING LAVISHED UPON US, when He made known to us the SECRET OF HIS WILL, and this is in harmony with God’s merciful purpose for the GOVERNMENT OF THE WORLD WHEN THE TIME IS RIPE FOR IT - the purpose which He has cherished in His own mind of RESTORING THE WHOLE CREATION to find its one HEAD IN CHRIST; yes, THINGS IN HEAVEN AND THINGS IN EARTH to find their ONE HEAD IN HIM."

Hoe verheug ik mij en hoe juich ik in zo'n heerlijke hoop van universele verzoening! Wat een dag zal het zijn als het vuur van God de tegenstander verslindt die in ieder mens heeft bestaan​​, wanneer elk kwaad werk is opgebrand en een ieder in vreugde gezuiverd en onberispelijk gepresenteerd kan worden voor de troon van Zijn heerlijkheid.

Als je de vertaling van Moffatt, Goodspeed, Rotherham en anderen leest, zul je zien dat ze allemaal duidelijk en enthousiast de nadruk leggen op dit laatste herstel van alle dingen. Nou weet ik dat zo'n leer in strijd is met de tradities van Babylon, maar wij zijn niet geïnteresseerd in Babylonische tradities. Wij zijn geïnteresseerd in de openbaring van de Heer.

Iedere lezer moet vooral achtgeven op hoe Paulus bidt dat God ons zou geven de Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen, en verlichte ogen van ons hart, zodat we de hoop van onze roeping kunnen herkennen (Efe 1:17,18).

Hoe vaak hebben we predikers de mensen horen waarschuwen dat "de dag van genade zal snel voor altijd voorbij zijn." Niets kan verder van de waarheid zijn, want zolang God bestaat zal de genade van God bij ons zijn. Let op hoe PAUL bekend maakt dat de genade van God bekend zal worden gemaakt in de tijdperken die nog komen, door hen die het hier en nu hebben ontvangen, in dit tijdperk.

Efe 2:6,7 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Niet alleen vertelt deze passage ons van het grote doel van herstel in de komende eeuwen, maar het toont ons ook dat het speciaal om deze reden is dat God nu bezig is de eerstelingen te redden. Het zijn de eerste vruchten van de oogst.

De tentoonstelling van Gods genade in de komende eeuwen, dat wil zeggen, het tijdperk van het koninkrijk en de volheid der tijden, is de ware reden voor de openbaring van de zonen van God. God heeft niet de intentie om de hele wereld NU in plooi te brengen. Het doel van DIT tijdperk is om nu groep mensen te vergaderen uit de mensheid om door hen Zijn genade te tonen in de komende eeuwen (Efe 2:7). Jacobus verklaarde deze waarheid ook toen hij in Jeruzalem zei,

Han 15:14,17,18 Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. 17 opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, 18 welke van eeuwigheid bekend zijn.

De universele grootheid van Gods doel in het roepen van een volk tot het tonen van Zijn eer in komende eeuwen, is te zien in Paulus' verwijzing naar de overheden en machten in

Efe 3:10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden

Deze passage is te machtig voor mijn zwakke reactie, dus we zullen het overlaten aan de Heilige Geest om dit te openbaren aan uw hart. Echter, iedereen nu duidelijk zien dat het niet onze roeping is om alleen maar aan de hel te ontsnappen en onze eeuwige leven in de hemel te besteden, maar:

2Tim 1:9 die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden

Het reikt veel verder dan de verlossing van de mens, zelfs tot aan het herstel van alle dingen in het universum. In een grootse verklaring van de apostel Paulus zegt hij dat alles in hemel en aarde en onder de aarde inbegrepen is in het grote verlossingsplan en ziet iedereen belijden tot eer van God de Vader, dat Jezus Christus Heer is.

Phil 2:9-11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Let op de universele omvang van wat er staat.

Kol 1:15-22 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, 22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen.

Dit was hetzelfde thema dat Peter in gedachten had toen hij in Handelingen 3:20,21, verklaarde dat alle profeten sinds de grondlegging der wereld over de wederoprichting aller dingen hadden gesproken.

“en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.”

Sommigen hebben met hun interpretatie geprobeerd om deze tekst te laten zeggen dat Petrus hier bedoelde dat, alleen de dingen waarvan door de profeten gesproken is, zouden worden hersteld, maar in vers 24 zegt hij:

“En al de profeten, van Samuel af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.”

Weymouth voegt gewicht toe aan het begrijpen van deze tekst als hij het zo verwoord

"Heaven must receive Him until those times of which God has spoken from the earliest ages through the lips of HIS HOLY PROPHETS... the TIMES OF THE RECONSTITUTION OF ALL THINGS." (verzen 22,23)

Het doet geen recht aan dit onderwerp om er zo kort over te schrijven, want de waarheid van de finale en universele verzoening vult het thema van de Schrift.

Waarom gaan we zo lichtvaardig voorbij aan de grote uitspraken van Paulus die verwijzen naar de val en verlossing van de mens? Hij wijst er voortdurend op dat, zoals de zonde met al zijn vreselijke resultaten aan ons allemaal doorgegeven is vanwege de ongehoorzaamheid van ÉÉN MENS, Adam, zo zal ook gerechtigheid op ons allemaal overgaan door de gerechtigheid van ÉÉN MENS, Jezus Christus. Let op de overtuigende termen in

Rom 5:15-21 Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. 16 En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van een; want het oordeel leidde van een overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. 18 Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. 19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden. 20 Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, 21 opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

Het zou niet onnodig moeten zijn om het alles-includerende van deze verklaring uit te vergroten. Niets is meer redelijk dan dat wat Paulus in de passage hierboven uitlegt - dat aangezien de dood tot alle mensen doorgegaan is vanwege Adam's ongehoorzaamheid, dar daarom het leven en de gerechtigheid uiteindelijk zal overgaan tot alle mensen als gevolg van de gehoorzaamheid van Christus. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van ÉÉN de mensen zondaars geworden zijn, zo ook worden door de gehoorzaamheid van ÉÉN de velen tot rechtvaardigen gesteld.

De massa’s mensen op aarde die nog nooit van Adam hebben gehoord, zijn niettemin getroffen door zijn ongehoorzaamheid. Het is evenzeer waar dat al degenen die nooit hebben gehoord van Christus zullen worden beïnvloed door Zijn gerechtigheid. Christus is de Redder van alle mensen, in het bijzonder van hen die het voorrecht hebben gehad te het horen en te geloven, want zij zijn in staat gesteld om deel te hebben aan de voordelen van Zijn verlossing, hier en nu.

Het onderwerp van de verlossing is zo groot dat er geen boek het volledig kan dekken, laat staan
​​de paar pagina’s die hier tot onze beschikking staan. Maar het moet heel duidelijk worden aan iedereen, dat, omdat de val van de mens een duidelijk doel heeft, er alle reden is om hoop te hebben voor Zijn universele verlossing. Het glorieuze Lam dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld (Ope 13:8) werd niet gedood vanwege een mogelijkheid dat de mens misschien weleens zou kunnen vallen, maar omdat zowel de val én de verlossing door God verordineerd waren, tevoren gepland, met het oog op heel Zijn schepping.

Laat ons dan dit hoofdstuk afsluiten door een paar andere geschriften op te merken die alle mensen includeren in de prachtige verlossing van onze Heer Jezus Christus.

1Tim 2:3,4 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

Heb 8:11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.

Tit 2:11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen.

Ope 5:13 En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Er zijn altijd mensen die bezwaar zullen maken tegen deze waarheid omdat ze bang zijn dat de prediking van universele verzoening gelovigen en ongelovigen zorgeloos zal maken. De waarheid is echter dat mensen die zorgeloos willen zijn, altijd wel een excuus vinden en ze zullen het resultaat van hun zorgeloosheid terugvinden in de tuchtiging van het oordeel.

De kennis van Gods doel zal geen waarachtige gelovigen zorgeloos maken. Het maakt hen verlangend om deel te worden van Zijn wil en van Zijn eeuwige doel.

We kunnen elk lijden met begrip, genade en liefde omarmen, wanneer we duidelijk zien dat het volgens Zijn voornemen meewerkt tot een geweldig en eeuwig doel, welke Hij al vóór de wereld begon, in Christus bepaald had.

Sommigen durven te beweren dat als ze zouden geloven dat alle mensen uiteindelijk gered zouden worden, ze gewoon alles aan de kant zouden gooien en er op los zouden gaan leven. Zulke mensen zouden zich eens ernstig af moeten vragen waarom ze God nu wel ‘dienen’. Als ze alleen God dienen uit angst voor een eeuwige kwelling, dan dienen ze als slaven, in angst voor een tiran. Maar zij die Gods doel zien dienen Hem, omdat ze Hem liefhebben en verlangen deel te krijgen aan Zijn glorieuze plan.

George R. Hawtin