Printable version  Printable version
Beeldspraak
    Babylon uitgaan
    Babylon, een gehe...
    De komst des Heren
    De Morgenster
    Gedenk de sabbatdag
    Geroepen uit Egypte
    Gezindheid van Chr...
    Hand a/d ploeg slaan
    Het getal van het ...
    Het hemelse Jeruza...
    Jezus' wondertekenen
    Licht uit schaduwen
    Oud en nieuw
    Van dood tot leven
    Van Pascha tot Lo ...
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst

Morgenster

Overgenomen van: Verborgen Manna

De planeet Venus staat bekend als de morgenster, die ’s morgens te zien als de helderste ‘ster’ die schijnt op dat moment. Venus is een planeet en geen ster. Het verschil voor deze studie ligt erin dat een ster ligt heeft in zichzelf en een planeet weerkaatst licht. Venus ‘schijnt’ vlak voor de zon opkomt zo fel dat het lijkt op een ster. Zij kondigt de dag aan, dat de zon opkomt, dat het volle licht verschijnt.

Er zijn verschillende vervullingen van dit aardse beeld in de geestelijke werkelijkheid:

1.

Er zijn meerdere morgensterren in de bijbel, maar Jezus wordt als enige de blinkende morgenster genoemd, omdat Hij de aankondiger is van het volle licht over de schepping, waarvan Hij zelf de brenger is. Hij is ster én zon. Zijn ster was zichtbaar rond zijn geboorte. Hij is ook de zon, het ware Licht, dat in de wereld kwam.

2.

Wij ontvangen de morgenster in ons, wanneer we de Heilige Geest ontvangen. Door de Geest kunnen wij de morgenster ‘zien’ en volgen. Hij wijst ons de weg naar het licht in ons, de volle waarheid. Naar Zijn leiding moeten we luisteren om in Christus gedoopt te worden.

3.

Wie overwint zal Jezus de morgenster geven, nl. de bediening om de natiën te hoeden met een ijzeren staf (Ope 2:26-28), opdat ook zij hun knieën zullen buigen en met hun monden zullen belijden dat Jezus Christus Heer is.

Zij die Christus vinden op basis van een boodschapper, een getuige, zullen Jezus vinden als baby in een kribbe. Hij is het ‘hemelse manna’ voor zijn ’schapen’. Dit waren de herders in het veld. Zij vonden de Heiland in een stal door de boodschap van engelen. Ze kwamen zodoende met lege handen, genade alleen. Dit is het begin van redding.

Zij die Christus vinden omdat ze de morgenster ‘zien’ (geestelijk weten en steeds voor ogen houden), zoals de wijzen uit het oosten en de vijf wijze maagden, volgen de morgenster en vinden de Koning in zijn huis. Zij ‘zien’ Zijn ster en volgen die. Deze ster is de Heilige Geest, die hen leidt naar de plaats waar Hij is. Dat is geen ‘stal’, maar het ‘huis’ waar Hij woont, het hemelse Jeruzalem, gebouwd met levende stenen, een geestelijk huis. Zij brengen de Christus geschenken. De wijzen uit het oosten brachten wierook, goud en mirre. De wijze maagden brengen olie in hun kruik.

Ook Jezus' twee eerste discipelen waren ‘wijs’. Zij hoorden bij Johannes de Doper, de boodschapper, die de morgenster ‘zag’ en ervan getuigde. En toen deze zei: "Zie het Lam Gods", zagen deze twee discipelen Hem ook. Zij gingen zij naar Jezus toe en vroegen Hem: "Meester, waar houdt u verblijf? Waar woont u (waar is uw huis)?". En Jezus zei: "Kom, en jullie zullen het zien" (Joh.1:35-40). "Zij kwamen dan en zagen, waar Hij woonde (=in God, want op aarde had Hij niets, Mat.8:20) en zij bleven 'die dag' bij Hem" (Joh.1:40).

Ook Job had zo’n ervaring: "Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd" (Job 42:5)

Zijn wij ook wijs, zoals de wijzen uit het oosten, Simeon, Anna en deze twee discipelen? Wees dan wakker. "Waak dan, want u weet de dag noch het uur. Sta klaar, want op een uur, dat u het niet verwacht, komt de Zoon des mensen" (Mat.25:13, 24:42-44).

Kinderen die waken, behoren de dag toe. Kortom, zij wandelen in het geestelijke Licht en daardoor kunnen zij ‘zien’.

Met dank aan: In Geest en waarheid