Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Eersteling

Jezus Christus is Eersteling. De eerste gever van leven, de eerste Zoon van God, de eerste uit de opstanding der doden.

Hij zou niet op zichzelf blijven: de graankorrel is in de aarde gevallen en brengt een volle aar op (Joh.12:24). Hij werd gezaaid om zonen voort te brengen: Jezus is "de eerstgeborene van vele broeders" (Rom.8:29). Het zijn allemaal mensen, die God "als eerstelingen voor Zich heeft uitgekozen" (2Thes.2:13). Ze zijn "geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus" (2Thes.2:14). Geheel volgens Zijn plan heeft Hij hen "voortgebracht door het woord der waarheid, om eerstelingen te zijn onder Zijn schepselen" (Jac.1:18). Het zijn eerstelingen "voor God en voor het Lam" (Op.14:4).

Eerstelingen zijn eerder rijp dan anderen. Zij staan in Christus op, als eersten.Met een stem als een bazuin roept Hij allen uit, die in Christus gestorven zijn. Zij staan als eersten op (1Thes.4:16). Zij zijn de volle aar, Zijn loon. "Zeg tot de dochter van Sion: uw heil komt; Zijn loon is bij Hem. En men zal hen noemen: Het heilige Volk, De Verlosten van de Heer" (Jes.62:11). Jezus roept eerstelingen uit.

Overgenomen uit: Verborgen Manna