Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Kalmoes

Welriekend kalmoes was een ingrediënt van de heilige zalfolie, die gebruikt werd om de priesters te zalven.

Exo 30:23-25 Gij nu, neem u zeer fijne specerijen: … gevloeide mirre, … welriekende kaneel, … welriekende kalmoes, … kassie, … olijfolie. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken ...

Het word kalmoes is ook wel vertaald met riet of arm (voor de armen van de kandelaar) (zie ook Jes 42:3; 43:24; Exo25:33). En dus evenals Johannes de Doper verscheen als “een riet door de wind bewogen”, is het welriekende kalmoes een staf van kracht, een kanaal, een tak of arm, waar doorheen de olie kan vloeien.

Het is ook hetzelfde word dat gebruikt is voor de ‘stengel’ of ‘halm’ waarop de aar zich ontwikkelt en rijpt (Gen 41:5). Een slanke Stengel lijkt van weing betekenis, maar het leven vloeit er doorheen en zorgt ervoor dat de vrucht kan groeien en rijpen.

Daar is niets aanmatigends aan. Het “zoekt zichzelf niet”. Het wil niet meer zijn dan een kanaal voor de olie, de stengel waardoor het leven kan stromen om de vruchten van de Geest voort te brengen en het leven van Christus in anderen voort te brengen. Paulus droeg een schat in aarden vaten met zich mee. De reden was, “zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons” (2 Cor. 4:7).

Een staf in de hand van Mozes als hij de schapen hoedt in Midian, wordt de “staf van God” als hij voor Farao staat. De herdersstaf word teen scpeter van autoriteit en kracht. Een “riet in de wind bewogen” bewerkte angst in het hart van de slechte, machtige Herodus. Een man in boeien van belemmeringen, veroorzaakt een andere machthebber te beven.

Bij Zijn process vlochten de soldaten de doornen tot een kroon en plaatsten het op het hoofd van Jezus en zij plaatsten een zwakke riet in Zijn hand en riepen Hem uit tot ”Koning der Joden” om hem te bespotten. Maar in de wijsheid van God en de wijsheid van het kruis wordt die rietstengel de koninklijke scepter van heerschappij over de hele schlepping. De kroon die Hij doreg wordt de kroon van de gezalfde Koning, die voor eeuwig regeert op de berg Sion, Koning de koningen en Heer der heren.

Hoe kan het dan dat de lagere koningen van het Koninkrijk der hemelen zich roemen in scepters van ijzeren en kronen van goud? Ze schijnen te denken dat Jezus een Lam werd zodat zij leeuwen kunnen zijn. Zij schijnen te voelen dat Jezus de vorm van een slaaf aannam, zodat zij de vorm van een koning kunnen aannemen.