Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812

Zee

Zee in de bijbel staat voor ‘natiën,menigten, volken en talen.

De bijbel spreekt regelmatig over "hemel, zee en aard". Dat zijn drie sferen waarin een bestaand mens zich kan bevinden. De zee zijn "natiën, menigten, volken en talen", die Christus niet kennen: in haar zijn de geestelijk doden (Ope 17:15, 20:13). Hij zei tegen Zijn eerste discipelen (die vissers waren): "Kom achter Mij en Ik zal jullie vissers van mensen maken" (Mat 4:19). Zij zouden mensen uit "de zee" "vissen".

Het boek Openbaring noemt mensen die in de hemelen wonen. "Verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen" (Ope 12:12). Het gaat hier niet over mensen, die zijn overleden en naar de hemel zijn gegaan. Gij hemelen duidt op wie met Christus is in hemelse gewesten (Efe 2:6). Velen denken, dat de hemel iets is waar je later naar toe kunt gaan. De hemel is echter een geestelijke toestand hier en nu. Het is het koninkrijk van God, waarin wij reeds nu kunnen binnengaan (Joh 3:3-5). Trouwens, de bijbel gebruikt voor sterven in de zin van overlijden doorgaans andere woorden. Paulus spreekt van ontslapen, heengaan en met Christus zijn. Jezus spreekt van naar de Vader gaan. Nooit leest men van "naar de hemel gaan".

Alle nazaten van Adam, ook de 144.000, zijn van origine "van de aarde", van ‘de wateren onder het uitspansel’. Maar ze kunnen weer "van de hemel" worden, van ‘de wateren boven het uitspansel’. Hun domicilie kan veranderen. En als dat gebeurt, zijn ze nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Zij zijn met Christus opgewekt en hebben volhardend de dingen die boven zijn gezocht, waar Christus is (Col 3:1-2). Hun geest is niet alleen gered door het bloed van het Lam. Ook hun ziel is behouden, doordat zij hebben volhard tot het einde toe (Mat 10:22). Door Gods werk in hen zijn ze "losgekocht van de aarde". Vrij.

Zie ook: Water

 

uit: www.verborgenmanna.nl