Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Getallensymboliek

Het toekennen van een betekenis aan getallen in de bijbel.

Enkele voorbeelden:

6 duidt op het menselijke

7 op goddelijke volmaaktheid

8 op opstandingsleven

Ga voor een volledige lijst naar ‘Getallensymboliek

   

Numerologie

'Kennis der getallen'. Numerologen koppelen aan de individuele letters van een alfabet een getalswaarde, waarbij dat getal symbolische betekenis heeft.

Lang geleden schreef E.W.Bullinger een boek over dit onderwerp met als titel "Number in Scripture". De hoeveelheid voorbeelden die hij geeft over de consequente betekenis van bijbelgetallen is zeer overtuigend.

Zie voor een volledig overzicht het boek van E. W. Bullinger deze link:

Number in Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual Significance’

   

Gematria

Numerologie van de bijbel.

Het Hebreeuws en Grieks kent geen aparte symbolen voor getallen, zoals wij die kennen. In plaats daarvan worden de letters gebruikt. Wij gebruiken zo nog steeds Romeinse cijfers: I=een, IV=vier, V=vijf, VI=zes, C=honderd, M=duizend.

De letters van elk woord, zinsdeel, zin, of naam kunnen worden opgeteld. Zo krijgen wij de getalswaarde van het woord of van de naam.

Veel van Jezus' namen hebben een waarde met acht als factor (8 is het getal van nieuw leven, van opstandingsleven).

Enkele voorbeelden:

Iesous (=Jezus) : 888

Kurios (=Heer) : 800

Aletheia (=Waarheid) : 64 (8x8)

Soter (=Redder) : 1408 (8x8x22)

Christos (=Gezalfde) : 1480 (5x8x37)

Hodos (=Weg) : 344 (8x43).

In de bijbel zijn getallen en getalswaarden nooit toevallig. God heeft in alle bijbelgetallen, aantallen, jaartallen, leeftijden en getalswaarden een betekenis verborgen.

 

uit: www.verborgenmanna.nl