Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Amalek

Amalek betekent ‘oorlogzuchtig’.

Het volk Amalek was een Edomitische stam. Edom is een beeld van de vleselijke mens.

Exodus 17:8-13 vertelt over Amalek die oorlog voert tegen de kinderen van Israël tijdens hun reis om Gods doel te vervullen. Amalek is een beeld van het vlees. Dit toont aan dat het vlees strijdt tegen Gods volk tijdens hun reis om Gods doel te bereiken. Als wij de Heer volgen op Zijn weg is de grootste subjectieve en innerlijke frustratie ons vlees. Het vlees is altijd een frustratie, een belemmering, en strijdt tegen ons tijdens onze reis. De Gemeente wordt voornamelijk door het vlees tegengehouden en vertraagd. (Basic Lessons on Service, p. 141)

De betekenis van de naam Amalek ("oorlogszuchtig”) laat zien dat het vlees geniet van het gevecht en er nooit naar verlangt de vrede te bewaren. Bovendien is het vlees erg vernietigend en afbrekend. De grootste verwoester van het christelijke leven is het vlees. Het vlees verwoest ons huwelijksleven, ons familieleven en ons gemeenteleven. Het streeft naar de vernietiging van al het positieve.

Het vlees is niet alleen oorlogszuchtig en uit op vernietiging, maar ook extreem verstorend. Als je Romeinen 7 leest zul je zien welke verstoring wordt veroorzaakt door het vlees. Volgens dat hoofdstuk was Paulus zo verstoord dat hij zelfs uitriep: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?” (Rom 7:24). Kennelijk werd deze verstoring veroorzaakt door zonde. Maar het is een feit dat het door het vlees werd veroorzaakt. Hoe oorlogszuchtig, vernietigend en verstorend is het vlees!

God besloot om van generatie op generatie ten strijde te trekken tegen Amalek. Op veel plaatsen in het Oude Testament zien we dat Gods volk oorlog voerde tegen Amalek. We zien dit in Richteren 3:13-15; 5:14; 6:3; 7:12-14; 1 Samuël 15:2-9, 32-33; 27:8; 30:1-17; 2 Samuël 8:12; 1 Kronieken 4:42-43. Volgens het boek Ester werkt het vlees in het verborgene om Gods volk te ondermijnen en zelfs om hen te doden. (Life-study of Exodus, pp. 533, 544)

Het feit dat God oorlog voert tegen Amalek laat ons zien dat God het vlees haat en verlangt het te vernietigen. Als het vlees niet wordt vernietigd en er niet mee wordt afgerekend, dan heeft ons geestelijke leven geen weg om te groeien. Deze twee kunnen nooit samengaan of naast elkaar leven. (The Experience of Life, p. 196)

Het vlees wijst op het geheel van de gevallen oude mens. Het vlees verwijst dus niet alleen naar een deel van ons wezen, maar naar ons volledige gevallen wezen. Volgens Rom 6:6 is de oude mens met Christus gekruisigd. Omdat er voor de oude mens geen enkele hoop is, heeft God hem aan het kruis genageld en is hij samen met Christus gekruisigd. Hoe het vlees ook op ons over komt, in Gods ogen is het rebels en verachtelijk. (Life-study of Exodus, p. 543)

Dat onze oude mens met Christus is gekruisigd is een feit dat tweeduizend jaar geleden tot stand is gebracht, ook al waren wij in die tijd nog niet eens geboren en kon onze oude mens zich nog niet manifesteren. Vandaag, meer dan tweeduizend jaar later, zijn wij geboren en we weten hoe we moeten liegen en hoe we ons geduld moeten verliezen. Op die manier komt de oude mens naar buiten en dat noemen wij het vlees. Dat wat samen met Christus is gekruisigd was onze oude mens, die in die tijd nog niet zichtbaar was geworden; dat waar wij vandaag mee af moeten rekenen is het vlees, de uitdrukking van ons natuurlijke wezen. Het vlees is daarom de uitdrukking en manifestatie van de oude mens; het vlees is dus onze ervaring van de oude mens. (The Experience of Life, pp. 199-200)

Ook al ben je al lang geleden tot geloof gekomen en heb je bepaalde geestelijke ervaringen opgedaan, je vlees kan nog steeds de overhand verkrijgen. Het is een feit dat als ons gebed stopt ons vlees als vanzelf tevoorschijn komt en volledig lijkt op dat van ongelovigen. Het vlees kan niet worden beïnvloed, veranderd of verbeterd, ook niet als je al tientallen jaren een christen bent. Als je stopt met bidden, is je vlees hetzelfde als in de tijd voordat je tot geloof kwam. Omdat het vlees niet verandert of verbetert is het nodig dat wij onophoudelijke bidden. (Life-study of Exodus, pp. 548-549).